Kyrkoherde i Kuddby (E).
Född 1587 i Arboga stadsförs (U). [1]
Död 1637-09-16 i Kuddby (E). [2]

Levnadsbeskrivningur: Linköpings stifts herdaminne, del 3, 442-443. Westerlund och Setterdahl (Linköping 1917-1919).
Ericus Prytz, född i Arboga 1587. Fadren kyrkoherde i Söderköping. Efter studier där och i Linköping student i Upsala 1607; prästvigd till komminister i Söderköping 1611 25/7; student i Greifswald 1615; magister i Wittenberg 1616; rektor i Norrköping 1618; kyrkoherde här (Kuddby) 1621. 1637 16/9, begravd i kyrkan med likpredikan af kyrkoherden i Häradshammar L. Laurinus.
- Gift 1619 med Catharina Valentinsdotter Höckert (omgift med J. Lothigius, kyrkoherde i Norrköpings S:t Olai), om hvars släkt se Setterdahl, Östgöta nation i Lund, sid. 449-452, begravd 1663 , köpmansdotter från Söderköping.
- Barn: Margareta, gift med S. Gråsten, kyrkoherde här. Maria, gift med D. Jacobi, komminister här. Anna, gift 1) med J. Gudmundi; 2) med J. Wellerius, båda kyrkoherdar i Lofta. Catharina och Hans som båda lefde vid fadrens död. Valentin, född 1633, student i Upsala 1652, i öfrigt okänd. Dessutom 3 döttrar, som dogo före fadren.

Om honom heter det i personalierna: "Om hans rederliga lefwerne och gudeliga omgänge, är oss allom witterligit, och thetta hela landet, sampt andra land ther han wistats och wandrat hafwer, honom itt gott Nampn gifwa, och månges tårar nu märkeligen witna, i synnerhet the Fattigas, som aff honom förswar, hielp och bistånd hafft hafwa. Hans dageliga böön war thetta: Tig lefwande Alzmächtig Gud, wårs HErres JEsu CHristi Fader, åkallar iag etc. Giff at iag vthi titt sanfärdiga ord och itt heliga lefwerne, Ståndachtig wandra måå etc." Han visade ett "wakande öga, i sit ämbete, emoot falsk lära".
"Emoot synd och förargelse, hafwer han vppenbarliga på Predikestolen, med straffande och förmanande kämpat, och med Kyrkodisciplinen dempat, så mycket honom war mögeligit, och offta bekändt, at han för thet han straffade Synden, måste ståå i fara för Trullkarlars och Trullkonors Skott, såsom een Krigzman, när han på Walplatzen emoot Fienden ståå måste, Synnerliga efter han wiste thet, åt sådana Menniskior, hans Antecessorem, Wördige och Wällärde Her Anders, Prost och Prest här sammastädes, så och flere aff Pastoribus i thetta Contract, förgiordt hafwa. Doch fruchtade han thet intet, giorde sitt kall, och befalte Gud saken i händer. Han hafwer och hafft itt wakande öga på Vngdomen, at han i Gudzfruchtan then vprätta skulle i Församblingen, han hafwer icke allenast flitigt lärdt them vthan han hafwer alfwarliga förhördt them, Så och Register och längd hållit på hwar och een, hwad the sig äärliga förbättrat hafwa, vthi Catechismi text, Vthtydning, Böner, Psalmer och Skrifftennes Sententier eller Predike ord, hafwer ock styrckt ther til at många hafwa lärdt läsa i booken. Thenna längd och Register, hafwer han, såsom och andra mina Medbröder mig Præsenterat, så offta ther effter är frågat; Hwarföre iag thenna hans flijt med rätta berömma kan. Han hafwer ock hafft itt wakande öga på the bedröfwada, Siuka, Ålderstigne, Fattige, Fångne, etc. them at trösta, besökia och hielpa; och sin Försambling i Pestilentiæ tijd intet förlupit, vthan både i mootgång och medgång henne så tiänt, at nu mångons ögon rinna aff Sorg, therföre at the honom nu mist hafwa."

Från trycket utgivet: De incertitudine prædicttionum astrologicarum, Holm. 1611. Några latinska gratulationsverser (i Schutes disp. de providentia 1611)

ur: Östgötars minne, sid. 4. Odén (Stockholm 1902).
Ericus Johannis Prytz. Född i Arboga 1587; fadern prost i Söderköping. Student 1607; prästvigd 1611; student i Greifswald 1615; fil. doktor i Wittenberg 1616. Rektor i Norrköping 1618; kyrkoherde i Kuddby 1621. Död 1637 16/9.

ur: Linköpings stifts herdaminne, del 2, sid. 121. Håhl. (1846).
Magister Ericus Johannis Prytz, född i Arboga 1587. Fadren Rector Scholæ ibm, sedermera Kyrkoherde i Söderköping. Student i Upsala 1607. Prestvigd 1611. Comminister i Söderköping samma år. Studerade i Greifswald 1615. Magister i Wittenberg 1616. Rector Scholæ i Norrköping 1618. Kyrkoherde här (Kudby) 1621. den 16 September 1637.
Gift 1619 med Catharina Valentinsdotter Höckert, Köpmansdotter från Söderköping. Enkan blef sedan omgift med Kyrkoherden Lothigius i Norrköping. Med Kyrkoherden Prytz hade hon två söner och sju döttrar, hvaribland Valentin, student. Margaretha, gift med Kyrkoherden Gråsten här. Anna, gift 1:o med Kyrkoherden Johannes Gudmundi Lincopensis i Lofta. - 2:o med Kyrkoherden Wellenius ibm.

Författare av "Magia Incantatrix", i 39 utförliga kapitel om trolldom ur lantprästens perspektiv.


 
Ericus (Erik Johan) Prytz. Född 1587 i Arboga stadsförs (U). [1] Död 1637-09-16 i Kuddby (E). [2] Kyrkoherde i Kuddby (E).
f Hans Claesson (Johannes Nicolai) Prytz. Född 1550-01-24 i Örebro. [1] Död 1637-11-07 i Söderköping. [1] Kyrkoherde 1591 i Söderköping.
Prost 1598.
ff Claes Hansson Prytz. Född 1524. Död 1554. Stadsskrivare i Örebro.
fff Hans Claesson Prytz. Född 1460. Munk 1504 i Riseberga kloster, Edsberg (T).
ffm Anna .
fm Carin Bengtsdotter. Död 1558.  
 
m Margareta Pedersdotter. Död 1597-01-02. mf Peder . Kyrkoherde i Näshulta (D).
 
 
   
 

Källor

  1. Linköpings stifts herdaminne, del II. Håhl (Norrköping 1846)
  2. Svenska Adelns Ättartavlor, faksimilutgåva, 1998
  3. Linköpings stifts herdaminne, del 3. Westerdahl.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister