Domprost.
Bibliotekschef vid universitetet från 1740 till 1744 i Lunds sfs (M).
Professor i teologi.
Född 1699-05-08 i Västra Eneby (E). [1]
Döpt 1699-05-14 i Västra Eneby (E). [1]
Död 1777-05-23 i Lunds sfs (M). [2]

Levnadsbeskrivningur Magnus Ståhl. "Biographiske Underrättelser om Professorer vid Kongl. Universitetet i Lund, ifrån dess inrättning till närvarande tid" .1834.

Född den 8 maj 1699, medan fadern Anders Wåhlin var komminister vid Eneby och Kisa församlingar i Östergötland, vilken sedan blev kyrkoherde i Östra Stenby. Modern var Ingeborg Bellnerus, vilken tidigt blev honom berövad. På sitt nionde år intogs han i Linköpings skola, genomgick sedan där varande gymnasium och blev 1718 inskriven bland de studerandes antal vid Kungliga akademien i Uppsala. Sedan han där i 4 års tid uppehållit sig, for han 1722 till Lund, där han, efter avlagda lärdomsprov, 1730 blev promoverad Magister. Samma år tillböds honom att förestå en ledig lektorsbeställning i Linköping, och det följande att bli Consistorii Notarius därstädes, men han avslog bäggedera, dels emedan han var mera böjd för den akademiska befordringsvägen, dels såsom redan utsedd till handledare för President friherre Conrad Ribbings son, i Stockholm. I det stället utnämndes han den 10 februari 1731 till docens i Philosophiska Faculteten i Lund, och prästvigdes samma år, på kallelse av nyssnämnde herre, att tillika vara dess huspredikant. Följande år blev han Filosofie adjunkt, och flyttades 1733 till en lika beställning i Teologiska fakulteten. Sedan han allt intill den tiden kämpat med nog knappa omständigheter, erhöll han den 24 oktober 1735 kungens nådiga fullmakt på Akademisekreterarsysslan vid Kungliga akademien i Lund. Någon tid därefter uppförd på förslag, 1738 till kyrkoherdeämbetet vid Malmö stads St Petri församling, och följande år till Philosophiæ Theoret. professionen i Lund; men bägge gångerna, vid tillsättningen, förbigången, blev han den 27 november 1740 utnämnd till Academiæ Bibliothecarius, och innehade, den förtjänsten att allraförst ha upprättat fullständig katalog på där varande böcker och handskrifter. Den 26 oktober 1744 befordrades han till Tredje Theol. professor och kyrkoherde i Wallkärra och Stångby, promoverades den 2 maj 1746, efter försvarad disputation, av då varande biskopen Henrik Benzelius till Teoligie doktor, flyttades 1749 till andra rummet i Teologiska fakulteten och därmed förenade kyrkoherdeämbetet i Uppåkra och Flackarp, och erhöll slutligen nådig fullmakt den 9 maj 1763 att vara Primarius Theologiæ professor och domprost i Lund, där hans grundliga lärdom och utmärkta förtjänster ännu bibehållas i ärofull åminnelse. Såsom stiftetes och consistorii fullmäktige, bevistade han rikdagarna åren 1765, 1769 och 1771. På första dagen av akademiens jubelfest den 23 juni 1768 höll han predikan i Domkyrkan över den utsedda texten psalmen 147, vers 12 och 13. Trenne gånger innehade han rum på förslagen till biskopsämbetena i Linköping, Lund och Karlstad, ävensom honom visades ett lika förtroende vid ledigheten av Pastor Primarius i Stockholm. Var akademiens rektor åren 1753 och 1770. Jämte det han som preses utgivit 21 disputationer, och vid prästmötet 1748 sin Synodalavhandling, de Triplici Christi Officio Mediatorio, har man av honom en latisnsk parentation över juris naturæ et Moral. professorn Arvid Moller.

Död i Lund den 23 maj 1777.

Gift den 9 november 1738 med Martha Maria Wassman, död 1785, dotter till råd- och handelsmannen i Landskrona Erik Wassman.
Deras barn var:
1. Ingeborg Anna, född 1739, död den 3 oktober 1814; gift den 30 november 1764 med kunliga livmedikus och kemiprofessorn i Lund, doktor Christian Wollin, död den 7 september 1798.
2. En son, född 1740, död den 20 januari 1741.
3. Anna, född 1742, död den 19 december 1791; gift den 20 juni 1777 med lagmannen och akademisekreteraren i Lund Gustaf Adolf Löwenhjelm.
4. En dotter, till namnet obekant, död i späd ålder.
5. Anders, född den 25 november 1745, död den 22 juni 1809; Hovrättsråd i Kungliga Göta hovrätt, Riddare av Kungliga Nordstjärneorden, och tio dagar före sin bortgång utnämnd till justitieråd; gift den 27 mars 1785 med friherrinnan fröken Anna charlotta Klingspor, död den 24 februari 1803.
6. Ulrica, född den 9 januari 1747; gift den 9 oktober 1781 med dåvarande majoren vid Kunliga Norra Skånska Kavalleriregementet, sedan överste och riddare av Kungliga svärdsorden, Oliver Salomon von Hausswolff, i hans andra äktenskap, vilken dog den 14 november 1808.
7. Brita Christina, född den 15 mars 1750, död den 4 oktober 1812; gift den 16 april 1773 med dåvarande assessorn i Kungliga Collegio Medico, sedan medicinalrådet, doktor Johan Lorenz Odhelius, även i hans andra gifte, som dog den 23 augusti 1816.
8. Erik Gustaf, född den 15 augusti 1755, död ogift den 10 juli 1796; revisionssekreterare.

ur Svenskt biografiskt handlexikon:

En i vår lärdomshistoria välbekant släkt, som härstammar från Östergötland och som har sitt namn efter en där belägen gård Wårdnäs, på östgötadialekt Wåhlnäs. 1. Wåhlin, Jonas, präst, lärd. Född i V. Eneby socken i Östergötland d. 8 maj 1699. Föräldrar: d. v. komministern i Eneby och Kisa, sedermera kyrkoherden i Ö. Steneby, Anders Wåhlin, som antog släktnamnet, och Ingeborg Bellnér. Efter idkade universitetsstudier i Uppsala och Lund, blef W. fil. magister på det senare stället 1730, kallades året därefter till docent i filosofiska fakulteten, blef 1732 adjunkt i samma fakultet och teologie adjunkt 1733. Sedan han 1735--40 förestått akademiesekreterarebefattningen i Lund, utnämndes han det sistnämnda året till universitetsbibliotekarie och befordrades 1744 till tredje teologie professor. Efter aflagda lärdomsprof hugnad med teologie doktorsvärdigheten 1746, erhöll han trenne år senare fullmakt som andre teologie professor och utnämndes 1763 till förste teologie professor och domprost i Lund. Af Lunds stifts prästerskap valdes han till fullmäktig vid trenne riksdagar, nämligen 1765, 1769 och 1771 samt var en af Mössornas mest betydande män; 1765 placerad i bankodeputationen och vid alla tre riksdagarna i sekreta utskottet. Han var tre gånger uppförd på biskopsförslag. Död i Lund d. 23 maj 1777. Gift 1738 med Märtha Maria Wassman.

Gifte och barn

Gift 1738

Märtha Maria Wassman. Född 1723.
Död 1785-01-06 i Lunds sfs (M). [3]
Begravd 1785-01-14 i Domkyrkan, Lunds domkyrkoförs (M). [3]

Ingeborg Anna Wåhlin. Född 1739-09-07 i Lunds sfs (M). [4]
Döpt 1739-09-09 i Lunds sfs (M). [4]
Död 1814-10-03 i Esperöd, Södra Mellby (L). [5]
Begravd 1814-10-28 i Södra Mellby (L). [5]

Erich Wåhlin. Född 1740-12-30 i Lunds sfs (M). [4]
Döpt 1741-01-02 i Lunds sfs (M). [4]
Död 1741-01-20 i Lunds sfs (M). [6]

Annika Wåhlin. Född 1742-04-20 i Lunds sfs (M). [4]
Döpt 1742-04-22 i Lunds sfs (M). [4]
Död 1791.

Brigita Catharina Wåhlin. Född 1744-01-02 i Lunds sfs (M). [4]
Döpt 1744-01-06 i Lunds sfs (M). [4]
Död i späd ålder.

Anders Wåhlin. Justitieråd i Jönköping.
Justitieråd i Stockholm.
Född 1745-11-25.
Död 1809-06-22.

Ulrika Wåhlin. Född tolkat 1747-01-26 (svårläst) i Lunds sfs (M). [7]
Döpt 1747-01-27 i Lunds sfs (M). [7]

Brita Christina Wåhlin. Född 1750-03-14 i Lunds sfs (M). [7]
Döpt 1750-04-17 i Lunds sfs (M). [7]
Död 1812.

Eric Gustaf Wåhlin. Revisionssekreterare.
Född 1755-08-.. i Lunds sfs (M). [7]
Död 1796.

 
Jonas (Storjonas) Wåhlin. Född 1699-05-08 i Västra Eneby (E). [1] Död 1777-05-23 i Lunds sfs (M). [2] Domprost.
Bibliotekschef vid universitetet från 1740 till 1744 i Lunds sfs (M).
Professor i teologi.
f Andrae Jonæ Wåhlin. Född 1661-02-24 i Vårdnäs (E). [8] Död 1725-08-12 i Östra Stenby (E). [9] Kyrkoherde i Östra Stenby (E).
ff Jonas Andersson.  
 
fm Brita Nilsdotter.  
 
m Ingeborg Månsdotter Bellnera. Född 1673-03-25 i Söderköping. [10] Begravd 1707-12-04 i Västra Eneby (E). [1] mf Magnus Petri Bellnerus. Född 1634 i Hessleberg, Bellö (F). [11] Död 1700-06-21 i Gistad (E). [12] Kyrkoherde.
mff Pär Olofsson.
mfm Kajsa Månsdotter.
mm Brita Mogathæa. Begravd 1725-03-14 i Gistad (E). [13] mmf Andreas Magni Mogathæus. Begravd 1659-12-03 i Vist (E). Kyrkoherde i Vist (E). [8]
mmm Catharina Larsdotter. Död 1688.

Källor

 1. Västra Eneby, CI:1
 2. Lunds sfs, none, död, 1751-1799
 3. Lunds sfs, none, död, 1751-1799 p 175
 4. Lunds sfs, none, födde, 1700-1745
 5. Södra Mellby, none, död, 1779-1846 p 154
 6. Lunds sfs, none, död, 1703-1750
 7. Lunds sfs, none, födde, 1746-1772
 8. Linköpings stifts herdaminne, del II. Håhl (Norrköping 1846)
 9. Östra Stenby, C:2 p 465
 10. Söderköping, C:1 p 59
 11. Linköpings stifts herdaminne, del 3. Westerdahl.
 12. Gistad, C:1 p 133
 13. Gistad, C:2 p 453

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister