Johannes Matthiæ  1593-1670

Biskop i Strängnäs. [1]
Född 1593-12-29 i Prästgården, Västra Husby (E). [1]
Död 1670-02-18 i Stockholm. [1]

Levnadsbeskrivningur: Svenska adelns ättartavlor. Gustaf Elgenstierna (Facsimilupplaga 1998).
Johannes Matthiæ (son av Mattias Petri, se adliga ätten Stiernfelt eller Grubbe), född 1593 29/12 i Västra Husby prästgård (Östergötland); intogs i Linköpings skola 1599; student i Uppsala 1609; handledare i studier för ärkebiskopen Kenicii söner; fil. mag. 1617; utrikes resor och studier vid universitetet i Giessen 1618 i maj - 1620 i maj; informator för sin släktings, k. kommissarien Grönbergers tvenne söner 1620; poeseos professor vid Uppsala akademi samma år; ånyo utrikes resor 1621 juli - 1625 september; teologie professor 1625 vid det av adeln upprättade gymnasium illustre på Riddarhuset i Stockholm; hovpredikant hos konung Gustaf II Adolf 1629; drottning Christinas preceptor 1633 i april och överhovpredikant 1635 27/8; teologie doktor i Uppsala 1640 22/6; biskop i Strängnäs stift 1643 i november; tillträdde ämbetet 1644 1/5; avsked 1664 25/5; † 1670 18/2 i Stockholm och begravdes samma år i Riddarholmskyrkan.
"Var en utmärkt teolog; försvarade i konung Gustaf II Adolfs närvaro en sin disputation så väl emot en opponerande jesuit, att det vann konungens fullkomliga bifall och han blev förordnad till hans hovpredikant; åtföljde sedermera konungen konungen i tyska kriget, då han merendels förrättade gudstjänsten på tyska; gjorde sig såsom lärare för drottning Christina så omtyckt, att hon fattade en utmärkt nåd för honom och ett så oinskränkt förtroende, att det väckte de storas avund, varjämte det påstås, att han gav drottningen avsmak för äktenskap; visade sedermera benägenhet för den reformerta kyrkan, varigenom han ådrog sig hat och förföljelse samt slutligen måste taga avsked från biskopsämbetet; hade tid efter annan fått donation av drottningen över trettio hemman m.m., varigenom han samlat betydlig förmögenhet, Lät under sin biskopstid på egen bekostnad täcka domkyrkotaket i Strängnäs med koppar samt uppbygga biskopshuset av sten och därvid anlägga trädgård."
Hans barn blevo 1645 4/9 adlade med namnet Oljeqvist (sönerna 1647 introducerade under nr 331).
- Gift 1:o 1634 23/11 på Stockholms slott, då drottning Christina gjorde bröllopet, med Catharina Nilsdotter Bohm, född 1619, † i barnsäng 1656 4/11 och begravd samma år 14/12 i Strängnäs domkyrka, dotter av kamreraren i kammarkollegium Nils Olofsson Bohm och Carin Pedersdotter samt kusin till kamreraren Anders Bohm, adlad Bohm;
2:o 1659 14/12 med Beata Nilsdotter Liljeram, som 1660 15/9, erhöll stadfästelse å sitt och sina avlidna syskons adelskap, i hennes 2:a gifte (gifte 1:o 1641 med kammarherren David Stuart, nr 86, i hans 2:a gifte, född 1595, † 1657), † 1683 och begravd samma år 11/3 i Riddarholmskyrkan, dotter av hovkansleren, doktor Nils Chesnecopherus (Lillieram), till Långbro, Agnhammar och Lund, och Märta Anckar, nr 108.

ur: Östgötars minne, sid. 6. Odén (Stockholm 1902).
Johannes Mattiæ . Född i Västra Husby 1593; fadern kyrkoherde. Student 1611; fil. doktor 1617; teol. doktor 1640. Professor i Uppsala 1621; rektor vid Riddarhusskolan ("Collegium illustre") i Stockholm 1625-30; hofprädikant 1629; drottning Kristinas lärare 1632 och öfverhofprädikant ("älste hofprädikant") 1635; biskop i Strängnäs stift 1643; afsked 1664. Egare af flere gårdar och hemman i Södermanland och Småland samt Långtora i Uppland; bosatt där 1664. Död i Stockholm 1670 18/2.

"Joh. M. var en af sin tids lärdaste biskopar, därtill arbetsam, nitisk och klart seende samt en i allo välmenande man, som älskade sanning och frid." Hans synkretistiska åsikter framkallade dock en häftig ovilja hos det ortodoxa prästerskapet, och i synnerhet hans arbete "Rami olivæ septentrionalis" etc., hvarigenom han sökte verka för en union emellan luteraner och reformerta, uppväckte mot honom en sådan storm af förbittring, att han nödgades begära afsked. - Var konung Gustaf Adolf följaktig under fälttåget i Tyskland 1630-32. - Barnen adlade Oljeqvist. N. fbok; Br. Se ock Hagström, Strängnäs stifts herdaminne.

ur: Personhistorisk tidskrift / Första årgången 1898-99
Biskopen i Strengnäs Johannes Mattiæ Sjelfbiografiska anteckningar.
Han föddes 1592 29/12 i V. Husby i Östergötland, der fadern var kyrkoherde. Vid sju års ålder, 1599 i april, sedan han af sina föräldrar lärt att läsa rent svenska, kom han till Linköping med sin preceptor M. Claudius Prytz och var sedan der hos sin broder välb. Peder Mattsson i 11 år.
1609 i sept. sänd till Upsala akademi. --
1610 i juni dog hans fader i Söderköping och begr. i V. Husby kyrka.
1617 i Juni sedan han varit student i 7 år, kallades han jemte några andra till promotion i fil. faculteten.
1618 i maj, sedan han varit student i 8 år och i 2 år varit erkebiskop P. Kenicii yngste sons lärare, reste han till Akademier till Tyskland genom Danmark och var vid flere universitet; hufvudsakligen i Giessen i Hessen så när i 3 år, der han hufvudsakligen studerade teologi och orientaliska språk.
1620 i maj. hemkallades han att informera Herr Per Grönenbergs söner, men blef emellertid kallad till professionen i Upsala, som han förestod i 1/2 år.
1621 i juli for han med Grönbergs söner Jakob och Peter till Holland, England och Frankrike in på 4:de året.
1625 i sept. strax efter hemkomsten kallades han af Riddarhusdirektionen till profess. theol. på Riddarhuset och var det i 4 år.
1629 i april Hofpredikant.
1630 i juni åtföljer armén till Tyskland. Då hans gamle preceptorer fick veta att han var i Frankfurt erbjödo de honom att blifva theol. doktor i Marburg, detta tillstadde dock ej H. M:t Konungen som sade att det med tiden bättre kunde ske i Upsala.
1632 i sept. »Befallte H. K. M:t migh uthi Dynkelspel i Swafwen reesa hem til Swerige, til att wara à conciniandus et studijs hooss then unga Fröken Christina, H. K. M:ts eenda dotter och arfwinge. Men så blef thenne reesa drögd in til thess H. K. M:t war slagen och jagh i medler tijdh blef hooss H. M:t Änkie Drottningen Maria Eleonora».
1633 i feb. Blef han expedierad från Wolgast till Sverige af enkedrottningen att antaga tjensten hos den unga »Arffröken»; samma år i mars kom han genom Danmark och tillträdde tjensten i april.
1634 d. 23 nov. Gifte han sig med kamreraren Nils Olssons äldsta dotter J. Karin Nilsdotter. Bröllopet stod på slottet och bekostades af H. K. M:t. -
1636 14/2 k. 2 på dagen föddes dottern Kristina; dog samma år 20/6 och begrafdes i Riddarholmen af Stephanus Gallius. -
1637 11/4 föddes Johannes i Stockholm.
1638 28/4 » Gustaf i »
1639 21/6 » Anna på Grönöö.
1640 2/6. Promoverad till theol. doktor.
1641 10/12 föddes Nils i Stockholm.
1643 23/6 » Karin i »
1643 /11 »blef migh tilsagt in pleno senatu att jagh confirmerades till biskop i Strengnäs».
Dagen derefter skedde installation; samma dag voro alla biskoparne bjudne till middag på slottet. 1644. Phil. Jacobi tid tillträdde han embetet.
1644 3/11 föddes Kristina i Stockholm.
1646 29/4 » Elisabeth i » ; † i Strengnäs af messling 9/7 1648.
1648 9/3 föddes Maria i Strengnäs; † i Stockholm efter riksdagen af hetsig sjukdom 1650 17/12, begrafdes i Strengnäs jemte brodern Peter s. å. 29/12.
1650 30/3 föddes Petrus i Strengnäs; † s. å. 27/8 i Stockholm.
1652 17/4 » Carl i » .
1654 22/7 » Maria i Stockholm, döpt i S:t Clara; † 1660 i december i Stockholm vid riksdagen af messling.
1656 3/11 föddes Catharina i Strengnäs, och dog modern en dag senare. Hustrun var på sitt 38:de år, och begrafdes den 14/12. Hennes utfärdspredikan hölls hemma i huset af Mag. Anders Arvidi log. et phys. lector. Sjelfva likpredikan hölls i Domkyrkan af Mag. Petrus Grubb, theol. lect.
1658 1/1 skref han sitt testamente, som finnes intaget i boken.
1659 14/12 gifte han sig med fru Beata Nilsdotter Lillieram till Rockesta.


Gifte och barn

Gift 1634-11-23 i Stockholms slott, Stockholm [1]

Catharina Nilsdotter Bohm. Född 1619. [1]
Död 1656-11-04. [1]
Begravd 1656-12-14 i Domkyrkan, Strängnäs domkyrkoförs (D). [1]

Christina Johansdotter. Född 1636-02-14. [1]
Död 1636-06-20 i Stockholm. [1]
Begravd i Riddarholmskyrkan, Stockholm. [1]

Johan Johansson (adlad Oljeqvist). Född 1637-01-11 i Stockholm. [1]

Gustaf Johansson (adlad Oljeqvist). Född 1638-04-28 i Stockholm. [1]
Död 1700-05-03 på Janslunda, Överselö (D). [1]

Anna Johansdotter (adlad Oljeqvist). Född 1639-06-21 på Grönö, Björskog (U). [1]
Död 1698. [1]

Nils Johansson (adlad Oljeqvist). Häradshövding i Öland. [1]
Född 1641-12-10 i Stockholm. [1]
Död 1690-02-12 i Lundegård, Köping (H). [1]
Begravd 1690-03-28 i Kyrkan, Köping (H). [1]

Carin Johansdotter (adlad Oljeqvist). Född 1643-06-23 i Stockholm. [1]
Död 1713-03-... [1]

Christina Johansdotter (adlad Oljeqvist). Född 1644-11-03 i Stockholm. [1]
Död 1673-06-06 i Stockholm. [1]
Begravd 1673-09-07 i Riddarholmskyrkan, Stockholm. [1]

Elisabet Oljeqvist. Född 1646-04-29 i Stockholm. [1]
Död 1648-07-09 i Strängnäs domkyrkoförs (D). [1]

Maria Oljeqvist. Född 1648-03-09 i Strängnäs. [1]
Död 1650-12-17 i Stockholm. [1]
Begravd 1650-12-29 i Strängnäs. [1]

Peter Oljeqvist. Född 1650-03-30 i Strängnäs. [1]
Död 1650-08-27 i Stockholm. [1]

Carl Oljeqvist. Född 1652-04-17 i Strängnäs. [1]
Död 1673-(10-30?) i Malmö. [1]
Begravd i Domkyrkan, Strängnäs domkyrkoförs (D). [1]

Maria Oljeqvist. Född 1654-07-22 i Stockholm. [1]
Död 1660-12-.. i Stockholm. [1]

Catharina Oljeqvist. Född 1656-11-03 i Strängnäs. [1]
Död 1714. [1]
Begravd 1714-05-07 i Salem (AB). [1]

Gift 1659-12-14 [1]

Beata Nilsdotter Liljeram. Död 1683. [1]
Begravd 1683-02-11 i Riddarholmskyrkan, Stockholm. [1]

 
Johannes Matthiæ . Född 1593-12-29 i Prästgården, Västra Husby (E). [1] Död 1670-02-18 i Stockholm. [1] Biskop i Strängnäs. [1]
f Matthias Petersson (Mattias Petri) Upplänning. Född 1533. Död 1611-06-20. [1] Kyrkoherde i Västra Husby (E). [2]
ff Peter Mattsson Upplänning. Död 1537. Erik XIV:s hövitsman. [2]
fff Mats P Upplänning.
 
fm Christina Eriksdotter Puke Elfargalt.  
 
m Anna Danielsdotter Grubbe. mf Daniel Jönsson Grubbe. Borgmästare i Norrköping. [1]
 
 
   
 

Källor

  1. Svenska Adelns Ättartavlor, faksimilutgåva, 1998
  2. Linköpings stifts herdaminne, del II. Håhl (Norrköping 1846)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister