Carl Olof Vilhelm Sandberg 1817-1898

Grosshandlare från 1838 till 1887 i Norrköping. [1]
Född 1817-04-25 i Brevik, Eksjö landsförs (F). [2]
Döpt 1817-04-27 i Eksjö landsförs (F). [2]
Faddrar: Kusk O.M. Ekebom i Brevik, Eksjö landsförs (F). Hustru A Delbom i Brevik, Eksjö landsförs (F). Jungfru Sara Maria Berg i Brevik, Eksjö landsförs (F). Snickare Axel Norman i Eksjö stadsförs (F). Holmberg i Eksjö stadsförs (F).
Död 1898-09-16 i Norrköping. [3]
Dödsorsak: Hjärtförlamning.

Levnadsbeskrivning

Carl Olof Vilhelm Sandberg föddes på Brevik i Eksjö landsförsamling den 25 april 1817. Hans mor var Stina Åkesdotter Sandqvist, hushållerska hos Axel Otto Mörner och dennes hustru Ebba Vilhelmina Modée. Någon fader finns inte inskriven i födelseboken, men inte heller att han skulle varit född utomäktenskapligt. I marginalen för samma års husförhörslängd finns en svårläst anteckning där O. Sandberg nämns. Denne Olof Sandberg skall enligt släkttraditionen ha varit vintappare hos Carl XIV Johan på slottet i Stockholm. Att han verkligen kan ha arbetat på slottet styrks av att Carl med sin mor sent 1818 flyttade till Hovförsamlingen i Stockholm, där Olof tituleras källardräng, och där i december samma år Olof och Stina vigdes samman. Enligt det vid flytten medföljande dokumentet, undertecknat av pastorsadjunkten Carl Hellberg, skall även Stinas nästan 13 år gamla utomäktenskapliga son ha varit med i flytten. Olof och Stina hade enligt samma dokument trolovats den 6 maj 1817 eller tidigare, alltså senast en dryg vecka efter Carls födelse, varför det får anses troligt att Olof är Carls riktige far.

Snart efter vigseln flyttade Olof och Stina från Stockholm till Jönköping där de hamnade i norra Tyska Maden. Ingen av de två barnen nämns i utflyttningalängden i Hovförsamlingen, men Carl finns med i husförhörslängden i Jönköpings Kristina tillsammans med föräldrarna. På samma address är även Olofs bröder; veterinären Johan och smeden Alexander skrivna.

Vid elva års ålder började Carl i februari 1829 vid Jönköpings lägre apologistskola där han kvarstannade till juni 1833 för att därefter fortsätta ett år vid handelsinstitutet i Jönköping i syfte att lära "Köpmanna-arithmetik" och italienskt bokhålleri, d.v.s. dubbel bokföring.

Efter avslutade studier flyttade Carl sommaren 1834 från föräldrarna till Eksjö där han fått plats hos köpmannen Johan Magnus Bergman, enligt husförhörslängden född i Vimmerby år 1799. Anställningen hos Bergman varade i drygt två år innan Carl flyttade från Eksjö för att bosätta sig i Norrköping hösten 1836.

1838 grundade Carl firman C.O.W. Sandberg i Norrköping, vilken med tiden blev Norrköpings största grosshandel med kolonialvaror.

I september 1843 gifte sig Carl med Maria Lovisa (Mika), som han antagligen träffat genom Alfred Scherini som var anställd i Carls firma som betjänt. En annan av hustruns bröder, Carl Oskar, blev bokhållare i firman innan han, Alfred och en tredje broder, Josef, startade en konkurrerande grosshandel, Scherini o Co. Mika och bröderna var barn till kyrkoherden i Kullerstad Per Leonard Scherini och bror till Per Hampus Scherini som år 1849 belönades med Svenska akademiens stora pris för sitt skaldestycke "Augusti tidehvarf"

Enligt Max Grenanders minnen förestod systern Marie-Louise hemmet under Carls ungkarlstid, men enligt husförhörslängder och Norrköpings Hedvigs inflyttningslängd, flyttade hon inte från Jönköping till Norrköping förrän efter Carls och Mikas giftemål. Nummer 95 i inflyttningslängden för Norrköpings Hedvig 1843 är Fru Maria Lovisa Sandberg född Scherini i Locknevi som ankom från Kullerstad; nummer 96 i samma längd är Mamsell Maria Lovisa Sandberg född i Jönköping. Två stycken Maria Lovisa Sandberg, alltså. Systern kvarstannade i hushållet tills hon gifte sig med handlaren Axel Fredrik Ljungströmer som tidigare varit anställd i Carls firma som betjänt.

Carl och Mika fick 3 barn:
sonen Hjalmar (1844-1923), teater-, konst-och litteraturkritiker på Svenska Dagbladet, samt under några år dess redaktör.
dottern Alfhild (1846-1915), gift med Göthe Grenander.
Hugo (1847-1932) grosshandlare.

1870 blev sonen Hugo och svärsonen Göthe delägare i firman för att helt ta över den när Carl utträdde vid ingången av år 1888.

Vintern 1873 köpte Carl egendomen Runstorp vid sjön Roxen av änkegrevinnan Aurore Lewenhaupt. Carl och Mika brukade flytta dit i maj och vara där till oktober. Där firades i närvaro av barn, barnbarn och en del andra släktingar guldbröllop och där avled både Carl och Mika, hon 1895 och han 1898.


Tidningsnotis vid Carls och Mikas guldbröllop 1893:
Guldbröllop. Grosshandlaren C.O.W. Sandberg och hans maka firade i söndags i Norrköping femtionde årsdagen af sitt bröllop. Deras barn, barnbarn och anhöriga voro med anledning af den betydelsefulla dagen samlade på Runstorp, skrifver Norrk. T. Under dagens lopp ingingo bref och lyckönskningstelegram från skilda håll till det vördnadsvärda paret. Vid middagen förekommo varmhjertade tal och verser, och den vackra familjefesten gynnades af det härligaste väder.

En annan notis angående guldbröllopet.
Guldbröllop. Grosshandlaren C.O.W. Sandberg och hans maka firade i södags i Norrköping 50:e årsdagen af sitt bröllop. Deras barn, barnbarn och anhöriga voro med anledning af den betydelsefulla dagen samlade på Runstorp. Under dagens lopp ingingo bref och lyckönskningstelegram från skilda håll till det vördnadsvärda paret.


Dödsannons.
Dödsannons.

Tidningsnotis i samband med dödsfallet:
Dödsfall. I lördags nådde oss , säger NT, budskapet att en af Norrköpings mera bemärkta män gått hädan, i det grosshandlaren C.O.W. Sandberg i fredags afton afled i hjertförlamning på sin egendom Runstorp i Kimstads socken. Han var vid sin död något öfver 81 år gammal.
Sandberg var född den 25 april 1817 i Jönköping, hvarest han efter slutade skolstudier genomgick ett handelsinstitut. Efter att hafva konditionerat på flera ställen etablerade han 1838 i Norrköping den bekanta firman C.O.W. Sandberg, som efter hand utvidgades till en synnerligen betydande affär. Med 1887 år utgång utgick Sandberg ur firman och som nu innehafves av hrr Hugo Sandberg och Göthe Grenander.
Den nu aflidne hade under sin mångåriga vistelse i Norrköping erhållit många och vigtiga kummunala uppdrag; så t. ex. var han på sinen af borgerskapets äldste, stadsfullmäktig allt sedan denna institutions uppkomst detta uppdrag afsade han sig emellertid i slutet af 1870-talet; vidare medlem af styrelsen för Gustavianska barnhuset, medlem i Helsovårdsnämnden, ordförande i Norrköpings Handelsförening, styrelseledamot på sin tid i Industribanken och sedemera äfven i Norrköpings enskilda bank o.s.v.
Med Sandberg bortgick ur tiden en dugande, verksam man, en driftig, erfaren köpman af gammaldags tro och heder. Han efterlemnar ett aktadt och äragt minne.
Gift med Marie Louise Scherini, som afled 1895, sörjes han nu närmast af sönerna fil. d:r Hj Sandberg och grosshandlaren Hugo Sandberg samt dottern Alfhild, gift med grosshandlaren Göthe Grenander, och en syster, enkefru ML Ljungströmer, bosatt i Linköping.

Tidningsnotis angående jordfästningen:
Jordfästning. (NT) I går kl 2 middagen jordfästes i Kimstads kyrka stoftet af grosshandlaren, C.O.W. Sandbergs den 16 dennes å Runstorp vid Norsholm aflidna maka Maria Lovisa Sandberg, född Scherini. Något före nämnda tid anlände till kyrkan i vagnar den aflidnas slägtingar och anhöriga samt ett antal inbjudna, bland hvilka märktes justitieborgmästaren Lothigius, kammarherren A von Arbin på Tångstad m.fl. Vid processionens inträde i kyrkan, som var smakfullt klädd med granar och enar, spelades från orgelläktaren ett preludium, hvarpå uppstämdes versen 1 af psalmen 461.
Derefter framträdde kyrkoherden Evers från Norrköping till likkistan och höll ett gripande liktal. Utgående från Davids 62 psalm: "Min själ längtar allenast efter Gud, ty han är mitt hopp", gaf talaren en vacker skildring af den avlidna, hennes karakter och lifsgerning samt uttalade tröstens ord till den sörjande maken, barn, barnbarn och anförvandter. Sedermera förrättades jordfästningen efter ritualen.
Efter dess slut sjöngs versen 2 af psalmen 452 hvarpå en qvartett uppstämde "Snabba är lifvets stunder."
Kistan utbars nu af arbetare från Runstorp och fördes på en utanför väntande vagn till Norrköping, hvarest den i går afton nedsänktes i familjegrafven å dervarande kyrkogård.

Tidningsnotis från 1899:
Donation. Numera aflidene grosshandlaren C.O.W. Sandberg och hans likaledes aflidna maka hafva, enligt NT, donerat ett belopp af 10.000 kr till Pauvres honteux i Norrköping. Beloppet tillfaller dock denna fond först sedan två af nämnda makar sjelfva utsedda understödstagare aflidit.

Familjegraven på Matteus kyrkogård 
i Norrköping.
Familjegraven på Matteus kyrkogård i Norrköping.Källor:
Husförhörslängder
In- och utflyttningslängder
"ur mina minnen". Max Grenander
Dödsannonser.

Gifte och barn

Gift 1843-09-03 i Kullerstad (E) [4]

Brudg. Handlande i Norrköping
Bruden Dotter af Kyrkoherden Scherini
och ds Fru Anna Lovisa Heller. Lyst
d. 30 Julii, 6 och
13 Aug.Vigde i kyrkan.

Maria Lovisa (Mika) Scherini. Född 1819-06-30 i Locknevi (H).
Död 1895-06-16 i Norrköping. [5]
Begravd på Matteus kyrkogård, Norrköpings Matteus (E).

Hjalmar Emil Ossian Sandberg. Tidningsman.
Född 1844-07-14 i Norrköpings Hedvig (E). [6]
Döpt 1844-08-04 i Norrköpings Hedvig (E). [6]
Död 1923-02-11 i Norrköpings Sankt Olai (E). [7]
Begravd på Matteus kyrkogård, Norrköpings Matteus (E).

Alfhild Georgina Sandberg. Född 1846-03-20 i Norrköpings Hedvig (E). [8]
Döpt 1846-04-13 i Norrköpings Hedvig (E). [8]
Död 1915-05-19 i Norrköpings Norra (E). [9]
Begravd 1915-05-27 på Matteus kyrkogård, Norrköpings Matteus (E). [9]

Carl Hugo Sandberg. Grosshandlare.
Född 1847-10-21 i Norrköpings Hedvig (E). [6]
Döpt 1847-10-28 i Norrköpings Hedvig (E). [6]
Död 1932-03-07 i Norrköpings Sankt Olai (E). [10]

 
Carl Olof Vilhelm Sandberg. Född 1817-04-25 i Brevik, Eksjö landsförs (F). [2] Död 1898-09-16 i Norrköping. [3] Grosshandlare från 1838 till 1887 i Norrköping. [1]
f Olof Sandberg. Född 1791-04-08 i Hökared, Sandhem (R). [11] Död 1848-05-28 i Jönköpings Kristina (F). [12] Skräddaregesäll från 1809 till 1818-06-...
Betjänt.
Källardräng.
Betjänt i Jönköping. [13]
ff Bengt Andersson Sandborg. Född 1750-04-01 i Hökared, Sandhem (R). [14] Död 1807-04-15 i Bengtshemmet, Fivlered (R). [15] Bonde i Hökared, Sandhem (R). [16]
fff Anders Bengtsson. Född 1713. Död 1778-06-22 i Hökared, Sandhem (R). [17] Rotemästare.
ffm Annika Larsdotter. Född 1714.
fm Martha Olofsdotter. Född 1755-06-06 i Sörgården, Ingarp, Sandhem (R). [18] Död 1803-10-06 i Månsgården, Åryd, Fivlered (R). [15] fmf Olof Helgesson. Född 1721 i Låkås, Bjurbäck (R). Nämndeman.
fmm Kerstin Andersdotter. Född 1729 i Sörgården, Ingarp, Sandhem (R). Död 1811-12-15 i Sibbarp, Sandhem (R). [19]
m Stina Åkesdotter Sandqvist. Född 1778-08-14 i Svenshult, Sandseryd (F). [20] Död 1846-01-08 i Jönköpings Kristina (F). [21] Hushållerska.
mf Åke Larsson. Född 1729. [13] Död 1793-01-23 i Svenshult, Sandseryd (F). [22] Hjulmakare.
mff Lars Håkansson. Född omkring 1686. Död 1760 i Hökhult, Barnarp (F). [23]
mfm Maria Jonasdotter.
mm Helena (Lena) Svensdotter. Född omkring 1746. [24] Död 1819-07-07 i Fattigstugan, Sandseryd (F). [25] mmf Sven Persson. Född omkring 1702. [26] Död 1769-08-11 i Månestorp, Södergården, Sandseryd (F). [27] Bergsman.
mmm Elisabet (Lisken) Jönsdotter. Född omkring 1708 i Månestorp, Södergården, Sandseryd (F). [28] Död 1781-10-26 i Månestorp, Södergården, Sandseryd (F). [29]

Källor

 1. Magistraten i Norrköping
 2. Eksjö lfs, CI: 1 p 122
 3. Bouppteckning
 4. Kullerstad, C:3 p 35
 5. nb
 6. Norrköpings Hedvig, C:3
 7. SE/RA/420401/01/H 1 AA/2425 (1923)
 8. Norrköpings Hedvig, C:3 p 132
 9. SE/VALA/00271/F I/4 (1909-1920) p 153
 10. SE/RA/420401/01/H 1 AA/2742 (1932)
 11. Sandhem, C:4 p 80
 12. Jönköpings Kristina, F:2 p 327
 13. Husförhörslängd
 14. Sandhem, C:3 p 85
 15. Fivlered, C:1
 16. Sandhem, C:4
 17. Sandhem, C:4 p 689
 18. Sandhem, C:3 p 97
 19. Sandhem, C:4 p 736
 20. Sandseryd, C:1 p 139
 21. Jönköpings Kristina, F:2 p 300
 22. "67 år", JBGF
 23. db (ej säkerställd)
 24. 46, enl otydl hfl. Ej i Sandseryd fb, som börjar 1736. (39-41, enl annan hfl)
 25. db, fattigstugan, 73 år (stämmer)
 26. el 1705, nb
 27. Db: slag, 67 år
 28. hfl 1708 (NB) 1705 enl annan hfl
 29. nb (db): 74 år

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister