ur "Skånska nationen vid Lunds universitet före afdelningarnas tid" av Sjöström angående Isak Anders Sylvans bokhandel i Lunds historia:

År 1674 var Adam Junghans (fader till 280 och 281) "bokförare"i Lund; år 1689 etablerade Christian Hyldal (25) univ. bokhandel. Den avstannade under kriget. År 1696 omtalas en bokförare Johan Meichior Liebe. Under 1700-talets andra årtionde hade Johan Christian Mehner bokhandel i Lund. Han var, liksom Junghans, född i Rocklitz och dog i Lund 1719. År 1722 omtalas bokföraren Johan Georg Caris. Först 1739 fick akademien en ordnad bokhandel, då Johan Efraim Brodhagen meddelades privilegium som Lunds stifts och universitets bokhandlare med offentlig lokal i den gamla domskolan. Affären skötte han illa och vid hans död 1742 upphörde antagligen boklådan. År 1744, alltså snart efter Brodhagens död och ännu år 1756, var Ernst Jansen (g. m. Anna Egenser) bokhandlare härstädes. Han köpte år 1747 rusthållet Qverlöf och var utlänning liksom bokhandlaren Fredrik Rhode, som år 1748 fanns i Lund. På 1770-talet hade demonstrator A. J. Retzius boklåda. Först år 1783 organiserades genom Sylvan ånyo bokhandel vid universitetet. Efter hans död erhöll år 1784 docenten Joh. Lundblad privilegiet, vilket år 1788 utsträcktes till ett 15-årigt monopol, vari ingen på 5 mils avstånd fick göra intrång. Han hade filialer i flera skånska städer. I Malmö sköttes en sådan av rådman J. J. Wollmar, i Landskrona en av auditör M. Sellander och i Christianstad en av kollegan J. Vogt. Ända till sin död år 1820 skötte Lundblad sin boklåda (boktryckeriet, som han fått upprätta år 1788 med villkor att årligen lämna ett pris av 25 dlukater till sv. akademien, överlämnade han år 1809 åt C.F. Cedergren i Kristianstad). Bokhandeln övertogs år 1821 af Mårten Justus Åberg (f. i Hlöör 1796), som innehade den till sin död år 1852, då den övergick till Fredrik Borg (son af 2369). Han lämnade den år 1869 åt Philip Lindstedt (son af 3382), som år 1884 överlät den åt August Collin och Edvard Rietz (son af 3636). Den senare utgick ur firman år 1890 och i hans ställe inträdde Carl Vilhelm Zickerman, som kvarstod till år 1893, vvarefter Collin var ensam innehavare av firman till år 1896, då den övertogs av bröderna Karl Albert och Oskar Emil Schedin. Affären benämnes Ph. Lindstedts Universitets-bokhande. Mot slutet av år 1801 tillkännagiver A. J. Spaldencreutz i "Lunds Wbl." att han driver bokhandel i Lund. År 1811 annonsera C.A. Agardh, J. C. Heurlin och J. Brag att de ingått boktryckeri- och bokhandelsbolag där under firma "Agardh & Co". På deras förlag utgavs år 1813 "Lunds Allehanda", under redaktion af D. Munck af Rosenschöld och C.G Schönbeck. Boktryckeriet fanns i Borgska gården vid Södergatan. I slutet av sistnämnda år tillkännager Brag, som tyckes varit den ende kvarstående i bolaget, att han överlåter ena hälften av affären åt Johan Svanborg, varefter firmanamnet blir "Svanborg & Co". Denna upphörde år 1816; Brag fortsatte verksamheten, troligen ej länge. År 1814 hade akad.-adjunkten H.F. Sjöbeck öppnat bokhandel, år 1822 annonserar prof. S. Nilsson att han förmedlar bokköp och år 1823 hade Nils Johan Retzius boklåda, i Gybergs gård vid Bredgatan. (Retzius föddes i Uppsala 1786; benämnes vid sin död 1849 "f.d. bokhandlare").
År 1826 anlades emellertid af C.W.K. Gleerup en ny bokhandel, vilken utvecklade sig till en av de mest betydande inom landet. Efter hans död år 1871 övertog sonen Jacob Gleerup boklådan, vilken år 1875 överlåtits åt Nils Qviding, som innehade den till år 1886, då. Hjalmar Möller, den nuvarande innehavaren (son af 3344), tillträdde. Den kallas fortfarande Gleerupska Universitetsbokhandeln.Back


BACKCopyright © Bertil Grenander.