Samuel Wollins deposition till Landsarkivet i Lund 1912. Referenskod: SE/LLA/30700-04:15Snabbval person 1-20
Snabbval person 21-40
Snabbval person 41-60
Snabbval person 61-80
Snabbval person 81-100
Snabbval person 101-120
Snabbval person 121-140
Snabbval person 141-161


Följande text deponerades av Samuel Wollin i Landsarkivet i Lund 1912.
Det är en handskriven text, varför denna avskrift kan innehålla felläsningar, feltolkningar eller missförstånd.

Samuel Wollin:

Genealogiska anteckningar angående skånsk- blekingska slägten Wollin under sjuttonde, adertonde och nittonde århundradena.

(Deponerad i Landsarkivet 1912.)


1. Carl Magnus Wollin, den äldre, slägtens stamfader. Född 1698. Död 12/29 september 1771*1. Gift med 1) År 1729 17 augusti med änkan Elna Germudsdotter, död 1729. 2) År 1730 med Maija Mörck, född 1697, död 2/21 januari 1771.

Hvar stamfadren föddes eller hvilka hans föräldrar voro, är ej kändt. Enligt en tradition skulle han ha invandrat från pommerska ön Wollin. Vi känna intet, som styrker denna tradition och betraktar den som alldeles oriktig. Sjöström uppgifver i ”Skånska Nationen”, att föräldrarne voro ”af ringa stånd”. Tidens sed var att bilda namnet efter hemortens namn (så t.ex. Wåhlin af Wårdnäs, Billing af Billinge o.sv.). Af alla sockennamn i närheten af Ystad låter Vollsjö sannolikast. Enligt en annan förmodan skulle hemorten varit Walleberga socken. Vi känna intet, som styrker någondera*2. Af intresse är, att namnet förekommit före Carl Magnus Wollins tid. I Sacklén: Svensk Läkarehistoria omnämnes en doktor Johan Wollin, till börden tysk, inkom före 1664, promoverades sedermera i Leyden*3, praktiserade i Stockholm, reste 1684 som legationsmedicus till Ryssland. Lika litet som till denna lär någon slägtskap ha förefunnits med de i Skara Stifts Herdaminne omnämnda Bened(ictus) Jonæ Wollin från Wollängen och Laur(entius) Jonæ Wollin, förmodligen broder till föregående, begge prester, och af hvilka den senare hade en son, Jonas, borgmästare i Mariestad, som i Klerckerska pappren alldeles oriktigt hänföres till denna slägt och för övrigt beskrives som en i gamla svenska historien särdeles kunnig man, som egde vackra samlingar i allt det som rörde Vestergötland. Huruvida han efterlemnat manlig afkomma är oss obekant. Troligen är denna slägt Wollin utdöd.

Carl Magnus Wollin var gift två gånger. Traditionen förmäler, att han, medan han var förlofvad med Maija Mörck, som sedermera blef hans hustru och slägtens stammoder, bodde i Simrishamn hos den gamla rika änkan Elna Germundsdotter och att denna fattat så stor vänskap för honom, att hon på sin sotsäng erbjöd honom att med henne ingå äktenskap för att han derigenom skulle erhålla hennes stora förmögenhet. Med bifall af Maija Mörck fullbordades detta äktenskap 17 augusti 1729, och förmögenheten tillföll Magnus efter Elna Germundsdotters kort efter vigseln timade död anno 1729*4. Sägnen påstår vidare, att när i huset, der Magnus som ungkarl bodde, för Magnus räkning en mur i förstugan skulle rifvas, funnos der innanför flere krukor, fyllda med guld och silfvermynt.

Ur Maija Mörcks begrafningsparentation återgifva vi följande:
”Fadren var Handelsmannen i Cimbrishamn Petter Mörck, och Fader Fadern Petter Pettersson Mörck, rådman uti Cimbrishamn med en välsignad åminnelse, skänkte till Cimbrishamns Kyrka kostbara prydnader, hvilka ännu bära witne om wälmåga och ädelmod, särdeles kan man nämna ett kostsamt altartäcke och mässeskrud af rödt sammet med guld rikeligen broderat; äfven gifvit et wackert Crucifix; låtit renovera Predrikstolen och försedt den med en stentrappa, som Han lät med nog kostnad leda genom Pelaren; sirade thessutom Kyrkan med ett prydande Epitaphium öfwer Mörckska Famillen. Hans Människo-kärlek läres aldrig tarfwa ett hederligare bewis, än att han 2 gånger med egna medel löste Staden från omkring ströfvande Snapphanar.”

Vidare förmäles i samma aktstycke:
”Hon (Maija Mörck) har, som bekant är, undergått 2:ne swåra eldswådor och haft försök af then tredje.
År 1760 föll Hon ned för en stentrappa, hwaraf förorsakades en svår luxation i wänstra höften med en eldelig wärk, och måste således i 3 år med mycken wedermöda gå på kryckor, som alltså förswagade thenne eljest oförlikneliga Kropps-Constitution, at Hon i sista åren twingades at beständigt hålla sig wid sängen under de sammanstötande plågor, som pläga segra öfver et menniskligt tålamod, men här war thet Christeligt och genom Andens kraft segrande.”
”Thet är märkeligt, at Salig Frun kort före thes död lät bära in sin likkista och besåg samt anordnade hela tilredningen med en hjertelig frimodighet.”
”Then 19 upswekne Januari (1771) förmärkte Hon i en Christelig beredelse döden wara för dörren; --- genast --- --- sändes til äldste sonen, Kongl. Lif Medicus och Professoren Herr Doctor Wollin i Lund, men ehuru Han fort skyndade sin resa genom natt och dag, fant han likwäl vid ankomsten med mycken bestörtning sin älskade käraste moder redan hafva dödt de 21 Januari kl half tolf om natten i 74:de åldersåret.”

Den poetiska delen af samma parentation är ett nöjsamt --- på tidens stil.

”Then Sälla Fru, som wi nu följa
Med Hjertlig saknad till sin Graf
Hwars mun med tårar wi nu sköllja
Et hedrat efterdöme gaf
Ej så rätt många Hennes gåfwor,
Ej Hennes lott af Jordens håfwor,
Men låt med efterfölgd af dygd
Oss Hennes Namn odödligt göra
Och oss till minnes ständigt föra,
Hwad rättvist fordras af vår bygd.”

”Af Heders-Slägt Wår Sälla tråden
Ur Mörcker fram werldens ljus
En wärdig Slägt THES Födsel gläder
Som spådde prydnad åt Thes Hus.
HON föddes up till Dygd och Ära.
Hwad läras borde fick hon lära
Och Qvickhet gjorde läxan lärt.
En wacker Kropp, et dygdigt Sinne,
Et städat Wett, ett ömsint Minne
Förentes här på utmärkt sätt.”

”Bland flera, som sig gjorde möda
Så älskans wärdes Fru att få,
Ty dygd är mer än guldet röda,
Och Fromhet bör på Lyckan rå,
War Herr WOLLIN Then Himlen skänkte
En Brud, som lika dygdigt tänker
Ther fölgdes Hjerta, Mund och Hand.
När dårskapsnärjer sig i qwalet,
Gör Wishet endast nögda Walet
Om Himlen knyter trohets Band.”

Wår SÄLLA var en maklös MAKA
Men icke mindre hulda MOR
Hwars kärleksöga städs fick waka
För kära BARNENS wäl och flor.
HON war en wöedad Husets Moder,
Förnuftig, Flitig, Snäll och Goder
I medgång trygg, i motgång glad.
Och allt med ett Menskligt hjerta
At HON tog del i andras smärta
Och gerna lemnad kvar then bad
--- --- --- …”

Maija Mörcks begravning egde rum i Simrishamns kyrka den 1 Mars 1771.

Carl Magnus Wollins och Maija Mörcks testamente finnes ännu bevaradt. Eges af fru Sjöbohm i Lyckeby. Derur må anföras följande.
På lös och fast egendom i staden och på landet gjordes inbördes testamente. Efter endera af föräldrarnes död skulle hvart och ett af de 4 barnen erhålla 10.000 Rdl Rmt. Dottern Katarina, gift med magister Peter Wåhlin, hade med honom 12 barn, af hwilka 6 voro i lifvet. Dessa fingo 2.000 Rdl hvardera. Yngste sonen Peter fick 3.000 Rdl samt 200 lod silfver. Enligt förut citerade parentationen – i fortsättningen - vistades Peter som Coopwardie Capitan utomlands. Af tillägget i testamentet: om han lefver, framgår, att han vid dettas upprättande – det var daterat 30 Mars 1770 – vistades på okänd ort. Enligt en tradition, för hvilken vi dock ej kunna borga, skall han i Ostindiska Companiets tjenst ha förtjent sig förmögenhet. Han hade blifvit oense med fadren, då han ej fick gifta sig med den flickan han ville ha. Då han efter många års frånvaro kom tillbaka och ankrade med sitt fartyg på födelsestadens redd, bevektes fadrens hjerta; han tog en båt och rodde ut. Men då lyfte sonen ankar och stack åter ut till sjöss.

Carl Magnus Wollin tyckes ha varit en ganska myndig herre; han skall en gång inför sittande rätt ha gifvit domaren en örfil.

Han skall ha beklädt en stadsadvokatbefattning i Ystad, på hvars rådhusvind lära finnas af honom signerade dokument. Egentliga verksamheten tyckes ha infallit under den tid han var rådman och handlande i Simrishamn.

I Jerrestads kyrka nära Simrishamn finnes ett synnerligen präktigt epitaphium i rococcostil öfver de balsamerade lemningarna af slägtens stampar.


   Inskriptionen lyder:
”Uti Thetta Herrans Tempel
Förwaras Dyrbare Qwarlefwor
Af Ett Heders Par
Råd och HandelsMannen
Från Cimbrishamn
Herr MAGNUS WOLLIN
Och Thes Något Efterlefwande Maka
Fru MARIA MÖRCK
Han Född år 1698
Hon Född år 1697
Sammanwigdes år 1730
Han Saligen Förut Gående I Ewigheten
År 1770. d. 28 Sept.
Hon Saligen Efterfölgde år 1771. 8 Jan.
Theras Födsel War Hederlig
Theras Upfostran Förnuftig
Theras Rörelse Flitig och Mödosam
Theras Wälstån Utan Andras Lidande
Eller Tårar
Theras Hierta Menniskokärt
Theras Tålamod Pröfwat Genom Siukdom Els
Och Watn
Theras Gudsfrucktan Oskrÿmtad
Theras Umgänge Liufligt
Theras Ägta Säng Blomstande
Theras Lefnad Christelig
Theras Åminnelse Wälsignad”


”Stenen hulpo at upresa.
Christian Wollin•Ingeborg A Wåhlin
Lars Wollin med Fredrica Liedbeck
Petter Wollin
Catharina Wollin med Nils Boman
Tacksamhet och Wördnad Wårdar Griften”

Carl Magnus Wollins och hans hustrus dödsdagar angifvas således till 29 Sept. och 21 Jan. men enligt parentationen till 12 Sept. och 2 Januari, skillnaden beroende på tidsskillnaden mellan nya och gamla stilen. Maija Mörcks porträtt jemte hennes fars, farfars och farmors finnes på Mörckska familjens epitaphium i Simrishamns kyrka.

Barn: 2-7.*1. Troligen en felskrivning av Samuel Wollin. Skall vara 1770.
*2 I Walleberga kyrkböcker från denna tid, som ännu är i godt stånd, finnes ingen anteckning härom. Pastorsembetet i Frenninge och Vollsjö skrifver 3 juni 1908: ”De af Vollsjö kyrkas böcker öfver 100 år gamla, som räddats undan en brand, som i början af förra århundradet härjade prestgården, äro, enligt kungliga förordningen 15 oktober 1904 förvarade i Landsarkivet i Lund.” Vi ha ännu icke haft tillfälle att --- dessa källor.
*3. Leiden i Nederländerna.
*4 Edna Germundsdotters slägtingar hade --- process mot henne för att fråntaga henne hennes förmögenhet, men Magnus skötte processen för henne med sådan skicklighet, att hon fattade bemälda vänskap för honom.


Barn till stamfadren, rådman Carl Magnus Wollin.

2. Christian Wollin. Professor. Lifmedicus. Universitetsrektor. *22.5.1731. †7.9.1796.
   Gift 30 Nov. 1764 med Ingeborg Anna Wåhlin (*1739 †3.10.1814 på Esperöd i Mellby socken) dotter af Theologie professorn och domprosten i Lund Dr. Jonas Wåhlin och Märtha Maria Wassman.
   I Biografiska underrättelser om professorer vid Kongl. Universitetet i Lund af Magnus Ståhl läses följande biografi.
"Christian Wollin. Född 22 Maj 1731 i Simrishamn, hvarest hans Fader Magnus Wollin var Rådman och Handlande, gift med Maria Mörck. Efter enskild undervisning i Föräldrarnes hus, blef han Student i Lund 1746, der han på 5:te året fortsatte sina studier och under tiden der sitt första lärdomsprof, men då han var i begrepp att undergå Candidatexamen hade ett missförstånd uppstått mellan en af lärarne och honom, hvilket förmådde honom att begifva sig till Geifswald, der han 1 Juni 1750 blef Magister. Återkommen derifrån fick han underrättelse om det till Rikets Academier afgångna påbud, att ingen som i Greifswald blifvit promoverad, fick intaga öfre Cathedern förrän någon Professor vid Philosophiska Faculteten genom anstäldt förhör godkändt hans skicklighet. Underkastande sig denna pröfning tillvann han sig utmärkt beröm, och sedan han med största heder, vid 20 års ålder som Præses försvarat en af honom utgifven disputation, blef han 1751 förordnad till Docens i Österländska Literaturen. Kort derpå blef han på rekommendation af dåvarande Academie Cancelleren Herr Riksrådet Friherre Palmstjerna antagen af Herr Presidenten m.m. Grefve Fredrik Piper, hvilken i sina unga år afled som Capitaine vid det då så kallade Prins Fredrik Adolfs Regimente, såsom informator för dennes söner. Som detta herrskap den tiden bodde i Stockholm, begagnade han detta tillfälle att söka en annan väg för sin fortkomst och antogs till Extraordinarie Cancellist i Kongl. Cancellie-Collegio, men då han efter någon tids förlopp fick med sin Eleve besöka Kongl. Academien i Upsala och der bodde i archiatern von Rosensteins hus, väcktes hos honom hog för Läkare-Vetenskapen, hvilken han började att under dennestore Läkares handledning att studera, jemte det han tillika afhörde Herrarne von Linnés, Klingenstjernas och Johan Gottshalk Wallerii föreläsningar i Natural-historien, Physiken och Chemien. Blef Medicine Adjunct vid Kongl. Academien i Lund 1758, och sedan han samma år responderat för Doctorsgraden, erhöll han densamma den 2 Mars 1760, medan han ännu såsom Practicus vistades i Stockholm. Vid denna tid hade Riksens Ständer föredragit nödvändigheten af inrättandet af en Chemie Profession äfven vid K. Carolinska Academien, i anledning hvaraf Konungen i Nåder behagade utnämna honom d. 4 Dec. 1761 till Chemie et Pharmaceutices Professor derstädes, och d. 30 Januari följande året till Kongl. Lif-Medicus. Vid Promotionen i Philosophiska Faculteten d. 23 Juni 1775, då 40 Candidater af honom mottogo lagerkransen, äfvensom i den Medicinska d. 6 Maj 1780 och d. 2 December 1797, då vid förra tillfället 3 och vid det senare 10 blefvo Medicinei Doctorer. Åren 1765 och 1782 var han Kongl. Academiens Rector."
   I Sackléns: Svensk Läkarehistoria förekommer en med föregående öfverensstämmande biografi öfver professor Christian Wollin samt en förteckning öfver hans många skrifter, af hvilka de flesta äro affattade på latin. Han utöfvade nämligen ett vidlyftigt vetenskapligt skriftställande på medicinens, kemiens och Kemiska Teknologiens områden. (Dessutom orationer och minnesanteckningar). Flera af professor Wollins skrifter öfversattes till Tyskan och blefvo "med begärlighet af utländingen emottagna".
   Sackléns framställning skiljer sig i följande punkt från Ståhls:
   -Aflade i Lund 1758 vanliga --- för doctorsgraden; försvarade 1759 som præses en medicinsk disputation och anträdde s.å. till Tyskland en lärd resa, hvarunder han 1760 d. 22 Mars frånvarande promoverades till Med.Dr.
   Äfven i Biografiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män finnes en lefnadsteckning öfver professor Wollin.    Han afled under ett sjukbesök i Öfraby prestgård i Skåne. Hans porträtt i olja finnes i Simrishamn.
   Professor Wollin skall af någon af konungarne ha blifvit tillbjuden adelskap, men skall ha avböjt det under yttrandet, att adelskap utan pengar icke vore mycket värdt. Han lär dock till sent ha blifvit ganska förmögen.

Barn: 8-12.3. Catharina Wollin. *1732 †1791.
   G.m. 1o kyrkoherden i Skabersjö och Törringe Petrus Wåhlin (†15.1.1768) 2o Magister Nils Boman.
   Domprosten Jonas Wåhlin och kyrkoherden Petrus Wåhlin voro bröder. Professor Christian Wollin och Catharina Wollin voro syskon. Domprostens dotter var gift med professorn och domprostens broder med professorns syster.4. Petter Wollin. *1733 †1734.5. Lars Wollin.*23.12.1734, †29.11.1818.
  

I Kongl. Vet. Acad. Handl. 1818 läses
Contre-Amiralen Lars Wollins Biographie.
"Den 23 Dec. 1734 föddes han I Cimbrishamn, der Fadern, Magnus Wollin, var Rådman, gift med Maria Mörck. Den första undervisningen inhemtades i Trivial-Skolan, hvarifrån han, om sommaren 1749, afsändes till Lunds Universitet. Der, och vid Upsala Lärosäte, som han äfven besökte, tillbragte han 7 år, hvilka uppoffrades åt de vetenskaper, språk och öfningar, som för en blifvande skicklig Sjö-Officer voro oundgängliga, hvarför han också 1757 intogs i högsta klassen af den året förut inrättade Amiralitets-Cadett-Corpsen. Derefter blef han genast commenderad på Kryssnings- och Convoy-expeditioner i Nordsjön, Kattegatt, Östersjön och Medelhafvet vid spanska, portugisiska och italienska kusterna, hvarunder han egde tillfälle att lära känna dessa farvatten och till följd af sina ådagalagda kunskaper redan 1758 constituerades till Lieutenant. Bevistade 1760 expeditionen med örlogsflotillen i Frische Haaf, under General-Amiralen af Trolles befäl, och commenderade dervid sjelf, såsom Chef, Örlogs-zecanen Mercurius. Undergick detta år alla erforderliga examina samt erhöll Konungens fullmagt att vara Lieutenant vid Amiralitetet.    År 1761 var han commenderad på Kongl. Svenska Örlogs-Escadern och skeppet Prins Gustaf i förening med Ryska Flottan, då Colberg belägrades, och hemförde 1762 från Pommern till Dalarö en del af Konungens Lif-Regemente till Häst, som på sistnämnde ställe debarquerade. De följande fyra åren gjorde han tjänst vid Örlogs-Flottans station i Karlskrona, der han också allt framgent egt sin egentliga befattning, när han ej till andra förrättningar varit beordrad. -Utnämndes 1766 till Major och 1788 till Öfverste-Lieutenant vid Amiralitetet. Dubbades samma år till riddare af Svärds-Orden i Helsingfors, sedan han under det påstående kriget vid årskilliga tillfällen visat prof på sin tapperhet och sina kunskaper och under det märkvärdiga slaget vid Hogland bidragit till eröfrandet af det Ryska 70-Canon-Skeppet Wladislaff. Såsom commenderande på på Linie-Skeppet Rättvisan var han främst i linien, näst efter ledaren, mot Ryska Flottan den 26 Juli 1789 och deltog 1790 i sjöstriderna vid Revel, Cronstad, Viborgska Viken och Sveaborg, der han slutligen, efter erhållna grundskott, blef övermannad och fången. Efter fredens slut hemkommen, befordrades han till Öfverste och 1802 till Conte-Amiral. -Dog 29 Nov. 1818 vid 84 års ålder. -Gift 1762 med Fredrica Liedbeck, öfverlevde han, sedan 1806, sin maka, med hvilken han egde 17 barn. Sex söner och fyra döttrar sakna honom.
   Contre-Amiralen Wollin ha deltagit i och sjelf utfört flere vetenskapliga företag, alltid med sina Förmäns smickrande loford för skicklighet och en ovanlig sparsamhet med de allmänna medel, som dertill blifvit anordnade. Till förbättrande af Svenska Sjö-Charteverket har han verkställt Triangelmätning från Calmar till Landsort 1767, från Signilskär till Jungfrun i Helsingland 1768 och 1773 sammanbundit mätningarne från Landsort till Ålandsskären med intagande af Stockholms observatorium samt anstäldt obsevationer till åtskilliga polhögders bestämmande jemte utrönande af Compassens missvisning.
   Åren 1799, 1800 blef honom uppdraget att såsom Amiralen af Chapmans ombud öfvervara de anstälde artilleriförsöken till utrönande af Canoners förmånligaste verkan till skjutning, form och hållighet, hvaraf resultaterne blifvit intagne i Vet. Academiens Handlingar 1802 1:a Qvartalet.
   Han kallades 1817 till Ledamot af denna Kongl. Academie, i hvars Handlingar är af honom författad: Afhandling om upptäckten af Strömmars gång, eller rätta sättet att under segling, medelst 3:ne å särkilda tider och ställen förrättade pejlingar på ett och samma landmärke finna Strömmars Direction och Sättning. (1799 1:a Qvart.)
   Dessutom har han, såsom medlem af Örlogsmanna-Sällskapet i 1sta häftet af dess handlingar för 1787, låtit införa en undersökning: Om vädrets kraft och verkan på Segel, desse sednares proportion, läge och structur, för att befrämja välsegling, samt de egenskaper, som för Örlogs-Skepp med fastställd bestyckning bidraga till högsta grad af fullkomlighet, så i anseende till maneuvre som defencen."
   Amiral Wollin var 1762 gift med Fredrica Liedbeck (*1740 †11.1.1806) Anrep skrifver oriktigt Maria Liedbeck, men Sjöström riktigt Fredrica, hvilket också framgår af inskriptionen på Carl Magnus Wollin, den äldres, grafvård bland namnen på dem som reste denna.
   Amiral Wollins fartyg Rättvisan blef till sent taget af ryssarne och införlifvades under samma namn med ryska flottan. Det ersattes 1902 af ett stort pansarfartyg, ryska flottans största, byggdt i Philadelphia. Före leveransen försökte chilenska regeringen, då nära en konflikt med Argentina, att få köpa det. Detta fartyg likson sin föregångare bärande namnet Rättvisan eller såsom man ibland såg det genom mindre riktig teckning stafvadt, Retvizan, deltog i rysk-japanska kriget, torpederades vid japanernas nattliga attack på Port Arthurs hamn, reparerades, deltog i flera strider, sänktes af ryssarne sjelfve, upptogs af japanerna och är sen införlifvadt med japanska flottan.

Fotografi af ett oljefärgsporträtt af Amiral Wollin eges af fru Sjöbohm i Lyckeby.

Barn: 13-29.   6. Petter Wollin. Sjökapten. Lotsinspektor.
*1736 †15.5.1791. G.m. Hedvig Wall (†1819)
   Familjegrafven på Mariebergs kyrkogård I Göteborg visar en maritim stensarkofag med inskriptionen:
"Läsare
Ditt Skepp Väl Styr på Verdens Sjö,
Haf Lots Om Bord, När Du Skall Dö,
Som Förer dig till Lifsens Ö."

"Runan är Ristad Framlidne Lots-Inspectoren och Coopwærdie-Capitainen Petter Wollin Till Välförtjent Hedersminne. Han föddes i Malmö 1736 Samt afled i Göteborg den 15 Maj 1791."

Den efterföljande delen af inskriptionen är tillagd efter 1871.
   -"Härunder hvilar också jämte sin moder Hedvig Wall, död 1819, och sin broder, Carl Peter Wollin, död 1837, enda dottern af förutnämnde Lotsinspektoren Petter Wollin, Maria Christina, född den 6 Juni 1781, död 3 Jan. 1871.
   -Ensam på ålderns dagar, ville hon efter döden låta sitt namn hedras och sitt minne välsignas af kommande slägten, vetgiriga ynglingar och hjelplösa sjuka."

Det finnes en tradition, att Petter Wollin i sin ungdom skall ha blifvit oense med sin fader Carl Magnus, emedan han ej fått äkta den flicka han velat ha. Han gaf sig till sjöss. Efter många år återkom han och ankrade med sitt fartyg på redden. Då veknade fadrens hjerta. Han tog en båt och rodde ut. När sonen såg detta, lyfte han ankar och stack åter ut till sjöss.

Barn: 30-31.   7. Elsa Maria Wollin. *1737 †1739.

Barnen till professor Christian Wollin.

8. Jonas Wollin. Ryttmästare. *4.10.1765 †1813.
   Vid sedermera s.k. Skånska Husarregementet. Innehade Fosie boställe. Gick fastän sjuk med sin sqvadron 1813 till Tyskland i fälttåget mot Napoleon, men måste rätt fort lemnas efter med sin betjent och dog i någon liten stad eller by. G.m. Gertrud Agneta Sylwan (*1764 †1847).

Barn: 32-39.   9. Elsa Maria Wollin. *21.1.1768.
   Gift 1805 med Historie Naturalis Professorn i Lund Magister Carl Fredrik Fallén. Vi känna ej hennes dödsår.


   10. Carl Magnus Wollin. , den yngre. Handlande och rådman i Simrishamn. *26.2.1771 i Lund †19.4.1841. G.m.
   1) 21.12.1804 Hedvig Margareta Svahn (* i Tranås 28.12.1771 †8.7.1827) Hon skall hafva varit dotter af en landtbruksinspektor och tjenat som kammarjungfru hos Carl Magnus föräldrar. I detta äktenskap föddes fem barn (Nris 40-44.).
   2) År 1828 Margareta Gadd (*11.11.1795 †1860). Hon var dotter af Lucas Gadd, *1755 †1811, fil. Magister, docent vid Lunds Universitet, rektor i Landskrona, prost i Gladsax och Tomarp, g. 1789 med sin styfmors brorsdotter Jacobina Hofverberg, den senare *1770 †1822.
   Anrep i Svenska Ättetal 10 (1894) sid 216 lemnar om Margareta Gadd den felaktiga uppgiften, att hon var gift med Christian Wåhlin.
   I detta äktenskap ett barn (45.).


   11. Christian Adolf Wollin.Tullinspektor i Lidköping. *18.8.1776 i Lund †1822.
   Flyttade 1804 från Simrishamn till Lidköping. G.m. Agneta Christina Hjort (* i Södra Mellby 27.9.1776)

Barn: 46-47.   12. Gustaf Wollin. Kongl. Sekter. Egare af Kulla i Rörums socken i Skåne.
   *15.4.1780 †13.4.1855. G. 1821 m. sin broder Carl Magnus Wollins o.ä. dotter Maria Lovisa Wollin (*29.9.1788 i Svineberga af Mellby socken, †1853).

Barn: 48-52.

  

Barnen till Amiral Lars Wollin.

   13. Magnus Wollin.*24.9.1762, †1.10. s.å.

   14. Axel Wollin. *6.8.1763. Död i Karlskrona ogift som kapten vid Kongl. Flottan. Arfskiftet 21.11.1838.
   (27.11.1781 styrman; 17.12.1784 fänrik; 21.7.1788 löjtnant; 22.12.1793 kapten.)

   15. Sara Maria Wollin. *4.9.1764, †10.1.1831 i Karlskrona. G. 7.10.1787 med löjtnant Jacob Magnus Queckfeldt. Hon hade med honom två döttrar 1) Eva Fredrika Jacobina (*15.7.1788, †19.7.1789); 2) Maria Charlotta (*22.1.1790, †14.3.1843 på Orrefors i Helleberga socken af Kronobergs län). Löjtnant Queckfeldt omkom under kriget med Ryssland 3.7.1790, då skeppet Enigheten sprang i luften i Viborgska viken.
   Då dottern Maria Charlotta afled, voro hennes lagliga arfvingar Amiral Wollins barn. Till dessa testamenterade hon dock blott 6.000 riksdaler riksgäld, men 20.000 till vårdanstalten Fridhem på Djurgården vid Stockudden, och sitt landtställe Jära vid Lyckeby nära Karlskrona till Lösens och Augerums församlingar. Testatrix var sinnessjuk. Testamentet öfverklagades. Förlikning träffades, enligt hvilken Fridhem samt församlingarne nöjde sig med hälften af hvad dem tillerkänts. Realiserade tillgångarne uppgingo dock endast till 21.000 kr.

   16. Magnus Wollin. Major vid Kongl. Flottan. *22.4.1766, † i Karlskrona 24.6.1842. (23.7.1782 Arklimästare; 29.5.1788 extra fänrik; 21.7.1788 fänrik; 25.2.1793 löjtnant; adjutant hos General-Amiralen 1794). R.S.O.
   G. 17.4.1798 i Norrköping med sin morbrors dotter Sara Elisabeth Liedbeck (*1772, †1839, dotter af Lars Liedbeck, som var *1738, †1786, handlande och rådman i Norrköping och Catharina Rickman, som var *1748, †1823).
   Skulle enl. en f.ö. obekräftad uppgift ha haft 4 söner och 4 döttrar, hvadan en son skulle fattas i dessa anteckningar. Utmärkta aqvarell-miniatyrer af Magnus W. och hans hustru egas af fru Sjöbohm i Lyckeby (61).

Barn: 53-59.   17. Martha Christina Wollin. * 4.5.1767, †13.5.1767. Enl. annan uppgift hette hon Martha Catharina och var född 7.5.1769.

   18. Sophie Charlotte Wollin. *28.6.1768, †5.1.1792.

   19. Lars Fredrik Wollin (Friedrich). *16.10.1769, †15.2.1794. Löjtnant vid Kongl. Flottan.

   20. Christian Wollin. Löjtnant vid Kongl Flottan. *13/31.7.1771, †16.6.1853. G. 1814 med enkan Beata Charlotta Blomström född Corvin (*27.9.1786, †31.10.1870).

Barn: 60-66.   21. Carl Gustaf Wollin. *2/12.5.1773, †3/11.12.1775.

   22. Petter Wollin. Löjtnant vid Kongl. Flottan. *6/16.12.1774, †15.10.1808 I Karlskrona. Kadett I Karlskrona 17.1.1790. Deltog s.å. i ryska kriget med linieskeppet "Riksens Ständer" samt sedan med skeppet "Rättvisan" och blef tillsammans med fadern, amiral Lars Wollin, tillfångatagen af ryssarne. Kommenderades 1792 på fregatten Diana. Kadett vid Karlberg 29.10.1792. Erhöll ---tecknet 1793 efter kampanjen i Östersjön på fregatten "Ulla Fersen".
   Utexaminerades 26.3.1795 som fänrik vid Amiralitetet. Löjtnant 1807.

   23. Sophie Charlotte Wollin. *18.2.1776, †6.7.1856 i Karlskrona, ogift. Uppgifterna om dödsår vexla (1862, 1868).

   24. Gustafva Magdalena Wollin. *20/30.5.1777, †31.1.1863. G. 5.11.1811 m. Öfverstelöjtnanten Georg von Gerdten (Anrep skrifver Gertten), som barnlös dog i Karlskrona 22.10.1824. Anrep kalla henne Eva Magdalena.

   25. Carl Jacob Wollin. Kapten vid Jönköpings regemente. *30.9.1778, †15.2.1853 på Nystorp. Begrafven på Lommaryds kyrkogård. G. 16.3.1820 på Nystorp med Christina Gustafva De Maré *18.9.1788 i Grenna, †23.1.1863, dotter af öfverstelöjtnanten vid Jönk. Reg. Johan Fredrik De Maré (*3.12.1763, †1.10.1836 på Nystorp) och hans hustru Ulrika Charlotta Mobäck, från hvilken han sedermera blef skild. Denne De Maré förde befälet öfver Jönk. Reg. Andra bataljon i slaget vid Säfvar och deltog i 1813-14 års krig. (Leijonhufvud).
   R.S.O. Fick med hustrun Nystorp vid Grenna, Lommaryds socken af Norra Vedbo härad. Det innehafves nu af hans dotterson regementsqvartersmästaren kapten Carl Lagerman.

Barn: 67-70.   26. Johan Eric Wollin. Major vid Kongl. Flottans Constructions corps. *17.11.1779, †25.10.1831. G. 1826 m. Gustafva Charlotta Appelqvist. Enl. Annan uppgift Adamsson.

Barn: 71.   27. En gosse. Född och död 16/26.1.1781.

   28. Fredrika Classina Wollin. *15.3.1782, †15.2.1862. G. 3.11.1805 m. Kapten Carl J. Petersén, som vid sin död var konteramiral, men hade med honom inga barn. Dennes fader adlades Barensvärd, men läste ej adelsbrefvet. I våra dagar ha descendenterna fått namn och adelskap återupplifvade.

   29. Gustaf Adolf Wollin. Löjtnant. *13.9.1783. Enl. en uppgift †7.1.1857 men enl. hans egen bouppteckning 8.1.1859.
   G. 30.9.1814 med Sophie-Louise Humblé (*8.4.1794, †15.12.1835), dotter af kommersrådet Humblé. Vid bouppteckningen efter henne å Grönadal nära Karlskrona 2.3.1836 befanns värdet af lösegendom, kreatur, inventarier i ladugård, bränneri och smedja, oxqvarn, väderqvarn, salpeterlada, mjölbod och statarehus o.s.v. uppgå till 8.000 rdr samt fastigheten, utgörande egendomar uti Bjerby, Gröndal och Skillinge till 42.000 rdr. Men skulderna uppgingo till 59.000 rdr, hvaribland 41.000 till kommersrådet Humblé för obetald köpeskilling för fastigheten. Enkemannen öfvertog skulder och tillgångar.

Barn: 72-84.

Lotsinspektör Petter Wollins barn.

   30. Carl Petter Wollin. Sjöman. *1780 †1837.
   I familjegrafven på Mariebergs kyrkogård i Göteborg.

   31. Maria Christina Wollin. *6.6.1781, †3.1.1871. Detta gamla original, som under lifstiden lär ha idkat hotellrörelse I Göteborg, efterlemnade en förmögenhet, om hvars egendomliga förvaltning berättats. I hennes qvarlåtenskap funnos bland annat 1600 blanka silfverspecier från 1780-talet, omsorgsfullt förvarade i påsar, hvilka --- hon erhållit i arf och aldrig velat "utsläppa i rörelsen". Äfven funnos rätt stora belopp af svenska sedlar, som upphört att vara gällande. Ibland uthängde hon dessa på klädlinor med knäppen för att "vädra" dem. Hon egde en del af hamnområdet i Göteborg, som än idag kallas Wollinska hamnen. Iklädd sjöstöflar plägade hon inkassera skepparnes afgifter. Hon afvisade besök af slägtingar, som hon --- misstänkte för att endast vilja komma åt hennes pengar. På hennes dödsbädd lyckades "Förpostens" redaktör, lektor --- Blomstrand, öfvertala henne att borttestamentera förmögenheten. Större delen skulle delas lika mellan universiteten i Upsala och Lund samt läroverket i Skara och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Till Majkyrkan 1500 kr. mot förbindelse att alltid underhålla Wollinska familjegrafven på Mariebergs kyrkogård. Denna klausul bör ihogkommas. Masthuggskyrkan fick 1000 kr. Fru Brita Christina ---, hennes ständiga sällskap under de sista 33 åren erhöll en årlig lifränta. Hennes fastighet "Stigbergsnäs", N o 35 i stadens 12 te rote, skulle för evärdeliga tider underhållas och afkastningen fördelas mellan hufvudarftagarne. Den var, då vi sågo den 1898, i ett miserabelt skick och upplåten åt goodtemplarne som värmestuga. Den uppskattades 1870 till 30.800 kr. men torde nu ha ett högst betydande tomtvärde. Af kontanter funnos i boet 21.000 kr., deraf 7.000 i silfvermynt från Gustaf III:s tid, vidare öfver 30.000 kr i reverser samt åtskilliga guld- och silfverpjeser.
   Göteborgs Handelstidnings sätt att omnämna frånfället bragte naturligtvis herr Blomstrands Förpost i vapen. Se Förposten 7.1.1871 samt 14.1.1871 samt G.H.T. 7 och 9 samma månad.
   Testamentet öfverklagades men stadfästes. Arfstvisten gaf anledning till första samlandet af skånska slägtgrenens genealogiska data af numera kontraktsprosten P. Wollin. Inskriptionen på grafven omnämnd vid No 6.

Ryttmästare Jonas Wollins barn.

   32. Anna Magdalena Wollin. *3.2.1795, †1883. Gift första gången med kyrkoherden Israel Grönqvist i Lyngby; andra gången med Anders Larsson Norrsell, född i Torrlösa 30.11.1791, †1871, likaledes kyrkoherde i Lyngby, hvilken förut hade varit gift med systern Maria Charlotta.

   Deras barn i första giftet 1) Anna Grönqvist g.m. godsegaren B. Meijer å Marielund 2) Sofia G. g.m. kyrkoherden F. Erman i Högseröd 3) Mathilda G., enka efter patron C.G. Aspling. Ystad. 4) Malin G., enka efter prosten W. Schröder i Höganäs, Gudmuntorp. 5) Alfred, handlande i Malmö.
   Barnen i andra giftet 1)Fredrique Norrsell, ogift, boende i Lund 2) Louise Norrsell, enka efter prosten Danielsson, Sjörup. 3) Augusta Norrsell 4) G.m.patron S. Sjöstedt å Hagestaborg. 5) Emma Norrsell g.m. handlanden F.A. Collin, Lund.
   (Meddelande från N o 85)

   33. Maria Charlotta Wollin. *14.1.1797, †25.3.1830. G. 1826 i Lund med Förutnmämnde Anders Norrsell.

   34. Sofia Margaretha Wollin. *1.4.1798 i Fosie, †1875 i Lund. G.1824 på Alnarps kungsgård med häradshöfding Pål Otto Nilsson (*5.3.1795 i Malmö, †14.3.1871 i Lund), akademinotarie och advokat.

   35. Ulrika (Ulla) Wollin. *15.11.1799, †1877. Ogift

   36. Dorothea Lovisa Wollin. *24.2.1801, †15.3.1889 i Lund. Ogift.

   37. Christian Wollin. Sekter I Skånska Hofrätten. *13.6.1802 i Fosie, †24.1.1870 i Lund. Kameralexamen hösten 1826. Tjenstgjorde i Lund på kronofogdekontor. Lefde sedan som rentier och kallade sig "sekter".
   G. 1842 i Lund med Margaretha Lundstén (*20.10.1810 i Lund), dotter af bryggaren Jöns Christian Lundstén.

Barn: 85-88.   38. Anders Wollin. Sjökapten. *2.4.1805. Enl. annan uppgift 1804. †23.9.1880. Bosatt i Gefle. Styrman 1828. Fick eget fartyg --- 1837. Slutade segla 1870. Begrafven jemte hustrun i familjegraf i Gefle.
   G. 12.7.1829 med Maria Margaretha Dahlman (*7.1.1809, †23.5.1886).

Bref från dottersonen Josef Lundberg, Enånger. -Kapten Anders Wollins död förorsakades af kallbrand i ena benet. Vid vedhuggning slog ett trä till ena benet, som förut varit ---. Porträtt i olja dels som gosse, dels som man.

Barn: 89-98.   39. Fredrik Wollin. Hofrättsnotarie. *23.4.1805. Jur. examen våren 1827. --- i Skånska hofrätten. Blef minerad, reste utomlands och skall hafva förolyckats på sjön.


Barnen af Rådman Carl Magnus Wollin och Hedvig Margareta Svahn. (No 10)

   40. Carl Fredrik Wollin. *11.10.1797, †11.10.1839. Bokhållare i Simrishamn. Begrafven alls.

   41. Christian Wollin. *31.5.1799, †21.9.1820. Boktryckare i Malmö.

   42. Ingri Marie Wollin. *26.5.1801, †2.11.1817 på Sofielust i Vemmerlöfs församling vid Simrishamn. Begrafven i Vemmerlöfs kyrka 7.11.1817.
   Det finnes flere parentationer från hennes begrafning.

Sorgeminne.
Det blomster, som i hoppets vår
Åt fältet största prydnad gifver,
Af hvana törnet skördat blifver,
Förr'n det mognad linne får.

Hon skyddar oss mot dödens lag,
När den med sina pilar sårar?
Ej vänner, ej föräldrars tårar.
Ej undom, oskuld och behag.

Men Hon, som denna lagen gaf
Gaf ock en tröst för ömma hjertan,
Som känna djupt den inre smärtan
Och sucka tungt tungt vid Maris graf.

Må sorgbeklämda mor och far
Den tröstan sina hjertan skänka
Vid kära dotterns saknad tänka
Hon högsta lyckan vunnit har.   43. Gustaf Adolf Wollin. Handlande och konsul. *15.6.1803, †15.2.1878 i Simrishamn.
   Adjungerad rådman; hamnkassör och hamnbokhållare. Dansk vice konsul. Ordförande i Skånska brandförsäkringsinrättningen m.m.
   G.m. Maria Catharina Billing (*4.11.1816, †20.9.1894), dotter af Paulus Laurentius Billing (*24.7.1788, †27.5.1837) kyrkoherde i Simrishamn, och Christina Maria Fick (*1790, †1862 i Simrishamn).

Barn: 99-104.   44. Robert Wollin. Kyrkoherde i Thorhamn. *9.1.1806 i Simrishamn, †11.1.1877 i Thorhamn. Gick i Malmö skola. Prestvigd 26.6.1829. Magister 1832. Kyrkoherde i Thorhamn 11.7.1841.
   G. 16.8.1838 i Karlskrona med Gustafva Maria Björk, dotter af stadsfiskalen i Karlskrona H. Björk och A.G Svensson.

Barn: 105-107.


Barn af Rådman Carl Magnus Wollin d.y. och Margareta Gadd.

   45. Kristian Johan Erik Wollin. *23.6.1821, †15.11.1902 i Stockholm. Försökte sig som landtbrukare m.m. Sedermera icke-officiell kommissionär i ecklesiastikdepartementet i Stockholm, der han fungerade som ett slags sakförare i prästerliga befordringsangelägenheter. Begrafven den 20 november på Solna kyrkogård. Efterlemnade 25.000 kr, som han borttestamenterade till välgörande ändamål. En beskedlig gammal enstöring.


Barnen till Tullinspektoren Christian Adolf Wollin. (No 11)

   46. Christian Fredrik Wollin. Kapten vid Jönköpings regemente. *7.5.1802, † på 1830 eller 1840-talet.
   G.m. Johanna Boman († i Jönköping 1856) dotter af öfverste Boman från Kristianstad.

Barn: 108-109.   47. Anders Wollin. *1803. Dödsåret obekant.


Barn till Sekter Gustaf Wollin. (No 12)

   48. Albrekt Wollin. Landtbrukare i Tomarp nära Simrishamn. *1.9.1821, †1859. Ogift.

   49. Mathilda Wollin. G.m en sergeant Barnelius?.

   50. Marie Wollin. *14.8.1825, †13.12.1907. Bosatt i Tomarp.

   51. Christian Wollin. *12.2.1828, †1900

   52. Gustaf Wilhelm Wollin. Färgare. *29.1.1832 i ---. Bosatt i Traveryd(?) i Kronobergs län. G.m. Anna Persdotter (*28.7.1830 i Tomarp nära Simrishamn, †3.9.1895)

Barn: 110-116.


Barn till Major Magnus Wollin. (No 16)

   53. Karin Wollin. *17.2.1799, †30.3.1829. Ogift.

   54. Amalia Wollin. *9.4.1801, †1846. Ogift.

   55. Ida Elisabeth Johanna Wollin. *13.5.1803, †20.1.1878.

   56. Lovisa Gustafva Wollin. *2.5.1805, †23.2.1807.

   57. Lars Rudolf Wollin. Löjtnant vid Kongl. Flottans Constructions Corps. *16.9.1806, †5.5.1837.
   G. 29.12.1835 med Rosalie Gyllensköld (*26.9.1813) som 20.10.1858 gifte om sig med löjtnant Aug. Arnoldson. De bosatte sig i Stockholm.

   58. Johan Adolf Wollin. Handlande I Stockholm. *10.9.1808, † I Stockholm.

   59. Carl August Wollin. Kammarskrifvare vid amiralitetsbarnhuset I Karlskrona. *20.4.1810, † 26.7.1834 i K:a genom drunkning vid bad. Ogift.


Barn af Löjtnant Christian Wollin. (No 20)

   60. Lars Axel Georg Wollin. Snickare i Karlskrona. *25.11.1814, †29.6.1868.

   61. Fredrique Elise Wollin. *20.4.1817. G. 1848 med häradshöfdingen och poststations föreståndaren I Lyckeby nära Karlskrona Carl Sjöbohm (*1.10.1814, †9.7.1887)
   Deras barn äro:
   1) Hedda *1849, g.m. länsnotarien, t.f. landssekreteraren i Wexiö Fredrik Hemming Sandberg (Son: Carl Hemming, *1877).
   2) Bertha
   3) Otto. Student i Lund, hofrättsexamen, protokoll sekreterare.

   62 Henriette Wollin. *14.8.1819, †.

   63. Augusta Wollin. *17.4.1822, †.
   Var bosatt i Lyckeby nära Karlskrona. Ogift.

   64. Alfrida Wollin. *29.5.1824, †27.3.1876 i Lyckeby. Ogift.

   65. Otto Edvard Wollin. Kaptenlöjtnant. *10.10.1826. † 1.4.1880 i Karlskrona som kaptenlöjtnant I Kongl. Flottans reservstat. R.S.O.

   66 Hjalmar Theodor Wollin. Förvaltare vid Kongl. Flottans sjukhus I Karlskrona. *5.7.1829 i Karlskrona. R.W.O. 1881. Kammeralexamen våren 1849. Kammarskrifvare vid Flottan 12.4.1853. Sjukhusförvaltare 26.5.1879.
   G.m. 1) 1869 Wilhelmina Chytraeus (*8.3.1844, †11.2.1871), 2) 5.8.1874 Emilia Sofia Mathilda Godenius från --- vid Jemshög (*7.1.1846 i Stockholm) fosterdotter till vice häradshöfdingen Adolf Godenius.

Barn i senare äktenskapet: 117-119.


Barn till Kapten Carl Jacob Wollin. (No 25)

   67. Fredrik Jacob Wollin. Landtbrukare. *18.2.1821, †6.10.1857. Bodde på Nytorp vid Grenna.

   68. Ulrika Fredrika Wollin. *21.2.1823, †1855. Ogift.

   69. Christina Charlotta Wollin. *7.5.1825. G. 5.10.1855 med godsegaren Jacob Fredrik Lagerman.

   70. Gustafva Sofia Wollin. *4.1.1832. G. 29.10.1858 med Carl Edvard Bergengren (*29.10.1834), godsegare. Eger Hägnen och Marbäck Backgården i Elfsborgs län.


Barn till Major Johan Wollin. (No 26)

   71. Klas Otto Wollin. Amiralitetsbokhållare vid Kongl. Flottans varf i Karlskrona. *24.1.1828.
   G.m. Hedvig Charlotta Holmberg (*10.5.1839), dotter till öfverlandtmätare Holmberg.

Barn: 120-121.


Barnen till löjtnant Gustaf Adolf Wollin. (No 29)

   72. Sofia Fredrika Adolfina Wollin. *5.11.1815 i Karlskrona, †16.1.1881. G. 3.3.1846 m. dåvarande löjtnanten sedermera majoren vid marinregementet och riddare af flere ordnar Hampus Theodor ---.
   Inga barn.

   73. Emelie Augusta Wollin. Lärarinna i Ronneby. *17/27.5.1817 på Skärfva utanför Karlskrona, †1.4.1855 i Ronneby.

   74 Lovisa Johanna Wollin. *12.12.1818 på Skärfva. †17.9.1892. G. 6.11.1843 med löjtnanten vid sjöartilleriet Ebbe Pihl (†31.12.1858).

   75. Carl Johan Wollin. Lotslöjtnant. *26.6.1820 i Karlskrona, †1866. G. 14.2.1852 m. Charlotte Fredrique Ryström (*3.12.1824, †i Eskilstuna 4.8.1895), dotter af underofficeren vid Kongl. Flottan Gustaf Ryström och Helena Rundqvist.
   Skeppsgosse vid flottan 7.5.1831. Förberedande examen 24.3.1836. Artilleriunderofficersexamen 20.4.1837. Deltog i expeditioner på Medelhafvet och Östersjön. Sjöofficersexamen 14.5.1840. Deltog 1840-1854 i flere expeditioner med kronans fartyg till Östersjön, Nordsjön och Medelhafvet. Öfverstyrman 1854. Befälhafvare på handelsångaren "Amiral von Sydow" 1855. Under de följande åren tjenstgjorde han dels till sjös, dels som brännerikontrollör tills. Han 2.12.1862 utnämndes till lotslöjtnant och chef för Marstrands fördelning af Vestra Lotsdistriktet.

Barn: 122-126.   76. Gustaf Alfred Wollin. Handlande. *10.6.1821 på V. Boråkra, †1875. Handlande i Lyckeby nära Karlskrona, sedermera bosatt i Vestersnäs i skärgården.
   G.m. 1) Kristina Petersson från Säby i Romdala socken, dotter till riksdagsmannen Peter Svensson Åkeson. Inga barn.
   2) Karin Nilsson, nämndemansdotter från Skallnäs på Sturkö i Karlskrona skärgård (†1875 i ---).
Bref från sonen Fred Wollin i Minneapolis 23.4.1899. -Han uppgaf först Karin Petersson och Peter Åkeson, men, men rättade detta till Kristina Petersson och Peter Svensson. De senare uppgifterna äfven från annat håll.

Barn i senare giftet: 127-132.

   77. Jenny Clasina Wollin. *2.8.1822 på V. Boråkra, †5.6.1829.

   78. Julie Aurore Wollin. *4.10.1823 på V. Boråkra, †8.4.1898. G. 17.1.1853 i Nettraby med skolläraren Samuel Lindholm, sedermera i Gammalstorp vid Sölvesborg (*13.2.1823).

Deras barn: 1) Axel Victor 2) Otto 3) Fritz 4) Alice 5) Fritz 6) Carl   79. Hjalmar Napoleon Wollin. *26.1.1825 på V. Boråkra, †28.5.1829.

   80. Henriette Leontine Hermione Wollin. *21.9.1826 på Agdatorp, †26.5.1829.

   81. Caroline Charlotte Josephine Wollin. *11.3.1828 i Trantorp, †28.5.1829.

   82. Hilda Amalia Napoleanna Wollin. *11.5.1830 på Grönadal, †11.7.1858.

   83. Clara Eugenia Napoleanna Wollin. *18.10.1831 på Grönadal, †27.7.1832.

   84. Clara Virginia Napoleanna Wollin. *15.10.1833 på Grönadal. Bosatt i Karlskrona.


Barnen till Kongl. Sekter Christian Wollin. (No 37)

   85. Ida Wollin. *30.12.1843. G.m. godsegaren Albert Möller i Lund.

Deras barn: 1) Lizzie 2) Fredrik 3) Inez.   86. Frans Oskar Christian Wollin. Apotekare. *20.7.1846. Kom 1856 i högre elementarläroverket i Lund samt åtnjöt från 1859 enskild undervisning. Elev vid apoteket Lejonet i Malmö 1863. Farm. Stud. examen allestädes 1867. Apotekareexamen 18.5.1872 vid Farmaceut. Inst. Sedan 1874 personligt privilegium på apoteket i Kalmar.
   G.m. Hilma Sjöling.

   87. Alfrida Wollin. *26.10.1848. †26.10.1855.

   88. Louise Wollin. *26.10.1851, †26.10.1855. 30.3.1851, †26.10.1855.
   Obs. Samma dödsdag enl. meddelande från fröken Lizzie Möller, Lund.


Sjökapten Anders Wollins barn. (No 38)

   89 Gertrud Maria Lovisa Wollin. *i Gefle 25.8.1830, †i Gefle 2.4.1863. G. 1855 med sin svåger, handlanden Carl Adolf Lunberg, som afled på 1880-talet i Frankrike, der han 1874 bosatt sig.
   Bref från sonen Joseph Lundberg, Enånger. Hon dog i lungsot två månader efter tvillingfödsel. -Sju barn.
   Handl. Lundbergs barn voro: 1)ingeniören Carl Daniel Lundberg, Port Adelaide i Australien. 2) handlanden Josef Lundberg, Enånger 3) Marie-Louise L. g.m. C. Sjöström (Barn: Ingrid, Gefle) 4) Johanna Charlotta L. g.m. fältskären C.J. Lettström i Gefle.
   (Meddelande från No. 85)

   90. Johanna Margaretha Wollin. *14.12.1831. G.m. sjökaptenen Fredrik Lundberg, broder till ofvan nämnde Carl Adolf Lundberg. Följde honom som nygift på en sjöresa till Rio Janeiro och Vestindien och dog på återvägen derifrån 1862 enligt uppgift af gula febern. I Havanna på Cuba hade en son födts, som afled några dagar gammal. Kapten Lundberg afled på 1880-talet i England.

   91. Anders Peter Wollin. *i Gefle 14.12.1831, tvilling med No 90, Johanna Margaretha, †i späd ålder.

   92. Sofia Wilhelmina Wollin. *22.5.1833 i Gefle, †i späd ålder.

   93. Andriette Charlotta Wollin. *20.3.1835, †i späd ålder.

   94. Anders Wilhelm Wollin. Handlande. *25.5.1840 i Gefle. Idkar agenturaffär i Gefle. G.m. Carolina Lovisa Wilhelmina Holm.

   95. Mathilda Charlotta Wollin. *1842 i Gefle, †i späd ålder.

   96. Olof Fredrik Wollin. 2.4.1843, †i späd ålder.

   97. Thekla Sofia Wollin. *18.10.1845 i Gefle, †i späd ålder.

   98. Johan Herman Wollin. *6.10.1848, †i späd ålder.


Konsul Gustaf Adolf Wollins barn. (No 43)

   99 Gustaf Carl Leopold Wollin. Handlande. *1.12.1836 i Simrishamn, †17.9.1907 i Ystad. Handlande i Ystad 1865. Styrelseledamot i varfsbolaget, Ystad-Eslöf järnväg, spritbolaget, bandfabriken m.m. Ordförande i stadsfullmäktige under många år samt i drätselkammaren. Sedan 1893 direktör i sparbanken. Syssloman vid länslazarettet. R.W.O.
   G. 5.11.1869 m. Anna Maria Sofia Westerlind (*28.10.1839, †28.2.1892, dotter af fabrikören F. Westerlind i Ystad och hans hustru Sofia Rafqvist.

Barn: 135-138.   100. Paulus Johan Christian Wollin. Kyrkoherde och kontraktsprost. *8.1.1838 i Simrishamn. Student i Lund h.t. 1856. Inskr. Vid universit. 2.-.1858. Teor. Teol. Ex. 6.10.1860. Prakt. Teol. Ex. 6.11.1861. Ex. ---. 10.12.1861. Prestvigd 14.12.1861. Pastoralexamen 22.12.1874. Pastorsadjunkt i Karlskrona stadsförsaml. från ordinationsdagen. Tillförordnad förste lärare vid Amiralitetsbarnhusskolan i Karlskrona från 1.11.1863. Ordinarie 1 ste lärare 2.2.1864 - 30.4.1879. T.f. bataljonspredikant i Karlskrona amiralitetsförsamling 10 månader från 1.9.1871. Samtidigt t.f. predikant vid disciplinkompaniet på Bollö. Predikant vid kronoarbetsstationen på Tjurkö 13.9.1872 - 1.5.1875. T.f. predikant vid Karlskrona fattigvård 1.5.1875. Ordinarie predikant 1.5.1877 - 30.4.1879. Vice pastor i Norra Åkarp och Wittsjö församlingar 1.5.1879 - 30.4.1880. Kyrkoherde derstädes 24.5.1877. Tillträdde 1880. Kontraktsprost V. Göinge härad från 1.5.1902.
   G. 15.4.1869 (förlovningsdagen 3.6.1868) m. Johanna Sophie Billing (*11.8.1838), dotter af professorn vid Veterinärinstitutet, bataljonsläkaren vid lifgardet till häst Med. D:r Johan Samuel Billing [*20.4.1795, 28.4.1849] och Anna Charlotta Hård (*8.2.1804 i Tystberga socken vid Tullgarns slott, †i Stockholm 27.11.1877) var dotter af gruffogden vid Lumra grufva Anders Hård och (Anna) Maria Palmgren.
   Har af trycket utgifvit åtskilliga religiösa skrifter. L.N.O.

Barn: 139-142.   101. Maria Christina Augusta Wollin. *25.7.1840, † ogift i Simrishamn 30.11.1887.

   102. Hedvig Ingeborg Elise Wollin. *10.4.1842. Bosatt i Simrishamn.

   103. Selma Carolina Lovisa Wollin. *28.2.1845. Idkar tillsammans med föregående handel i Simrishamn.

   104. Axel Wilhelm Hjalmar Waldemar Wollin. Major. Fängelsedirektör. *2.8.1847. Utexam. Från Karlberg 29.4.1870 och utnämnd till underlöjtnant vid det till Karlskrona förlagda, numera upplösta Marinregementet (Marininfanteri).
   Löjtnant 1874. Bevakningsbefälhafvare vid centralfängelset i Karlskrona 1883. Löjtnant vid Blekinge bataljon 1886. Tillförordnad direktör för tvångsarbetsanstalten på Svartsjö 1891. Major 1903. Direktör för fängelset på Långholmen. R.S.O.
   G. 2.4.1881 i Karlskrona med Hedvig Marie Louise (Mi) Nordenskjöld (*29.12.1850), dotter af kommendörkaptenen vid Kongl. Flottan Axel Gustaf Nordenskjöld och Julia Maria Falkman.

Barn: 143-144.


Kyrkoherden Robert Wollins barn. (No 44)

   105. Therése Augusta Wollin. *26.2.1841. G. 5.9.1878 med komministern i Thorhamn och på Sturkö Anders Engström (*8.3.1851, †5.3.1879).
   Bosatt i Karlshamn.

   106. Hilda Christina Wollin. *16.11.1843. Bosatt i Karlskrona.

   107. Alma Wilhelmina Oskaria Wollin. *9.12.1845, †1907. Ogift


Kapten Christian Fredrik Wollins barn. (No 46)

   108. Elsa Mathilda Wollin. *14.3.1831. Bosatt i Stockholm.
Bref från G.A.W. 6.10.1899.
Bref från 108 E.M.W. 19.11.1900.
Oförskämd skrifvelse från Birger W. 4.2.1901.
Muntligt meddelande af bankkamreren Hallgren i Stockholm.
   Elsa Mathilda har med handlanden Lundberg från Jönköping, som ännu (1908) lär vara i lifvet och vara bosatt i Skara följande 3 oäkta barn:
   1) Carl Birger Johan Wollin. Idkar grosshandel i Stockholm.
2) Sven Gabriel Esias Wollin. Vinhandelsbiträde i Stockholm.
3) Carl Gustaf --- Wollin. Innehar en reparationsverkstad i Stockholm.

   Dessa tre har efter modern tagit namnet Wollin.   109. Maria Wollin. *27.11.1832. Gift med en Lindqvist. Bosatt i Stockholm. Enka.
   Då fadren dött ute på regementsmötet, skildes de minderåriga barnen åt, och Maria kom till No.25 Carl Jacob som tjenstgjorde på Jönköpings regemente.


Färgare Gustaf Wollins barn. (No 52)

   110. Alfred Wollin. Landtbrukare. *5.4.1858, †9.9.1884.

   111. Anna Gustafva Wollin. *5.4.1859, †6.6.1903.

   112. August Wollin. *1.3.1861, †9.9.1882.

   113. Mathilda Eugenia Wollin. *3.5.1863. G. 19.5.1901 med läderhandlanden Jon Fredrik (Jansson) Dahlgren från Holms församling i Elfsborgs län och ditflyttad.

   114. Ida Josephina Wollin. *23.10.1866 (idiot).

   115. Hulda Wollin. *13.1.1870, †23.12.1889.

   116. Emma Charlotta Wollin. *13.1.1870. Tvilling med föregående.


Barn till sjukhusförvaltaren Hjalmar Theodor Wollin. (No 66)

   117. Adolf Wollin. *5.8.1875. Juris kandidat. E.o. hofrättsnotarie. Vice auditör vid skånska husarregementet. Ordinarie 1909. Bosatt i Helsingborg.

   118. Arvid Theodor Wollin. Kontorist. *26.5.1877.

   119. Ivar Wollin. Löjtnant vid kustartilleriet. *3.9.1879.


Barnen till amiralitetsbokhållare Clas Otto Wollin. (No 71)

   120. Einar Wollin. *11.7.1864, †22.2.1897. Kontrollant och revisor vid de förenade bryggerierna i Stockholm.

   121. Gerda Wollin. *27.9.1870. Ogift.


Barnen till lotslöjtnant Carl Johan Wollin. (No 75)

   122. Thekla Adéle Wollin. *12.9.1853, †17 samma månad.

   123. Adolf Algot Wollin. Ingeniör. *15.11.1854. Bosatt först i Varberg, sedan i Vånevik, Påskallavik. G. 3.12.1889 med Birgitta (Beda) Viktoria Rosell, *6.10.1863, dotter af fanjunkaren vid Kronobergs regemente Gustaf Edmund Rosell och hans hustru Jakobina Håkansson.

Barn: 145-146.

   124. Tekla Adolfina Wollin. Folkskollärarinna i Eskilstuna. *16.12.1857. Examen 1887. Anställd i Eskilstuna 1891.

   125. Olga Helène Wollin. *3.3.1860. G. 5.9.1884 med Emil August Peterssén, tjensteman I sjöförsäkringsaktiebolaget Ägir i Stockholm

   126. Thorborg Louise Wollin. *13.12.1865. G. 3.11.1888 med Carl Conrad Kamph, stationsinspektor i Matfors, sedan i Stöde (*18.4.1848).


Barnen till handlanden Gustaf Alfred Wollin. (No 76)

   127. Gustaf Adolf Wollin. *19.5.1852 i Lyckeby nära Karlskrona. --- åtskilliga yrken och var dels folkskollärare, dels köpman i Östersnäs i Karlskrona skärgård, dels polis i Karlskrona. †i Stockholm som något slags kommissionär. Lär derstedes hafva varit gift och hafva haft en gosse och två flickor, hvilka personer vi ej ha fått någon kännedom om.

Barn: 147-149.   128. Hjalmar Napoleon Wollin. *28.11.1856. Landtbrukare nära Karlskrona. Reste omkring 1883 till Australien. Lär vara trädgårdsmästare der, gift och fader till tre barn. Hans öden äro för öfrigt obekanta och hans vistelseort okänd.

Barn: 150-152.   129. Kerstin Amanda Wollin. *13.5.1861. G.m. Claes ---, maskinist vid Vörta tegelbruk, Nettraby.

   130. Carl Richard Wollin. Landtbrukare. *16.11.1863. G. 1897 med Karin Nilsson från Skärsnäs. Han vistades i Amerika men är nu hemmansägare på Sturkö i Karlskrona skärgård.

Barn: 153-154.   131. Hilda Johanna Wollin. *11.4.1866. Flyttade 19.8.1886 till Amerika. Gift 16.9.1893 med Jonas Albert Strand (*11.12.1866 i Glöinge församling på Öland) kypare i Minneapolis, Minnesota.

   132. Ernst Fritioff (Fred) Wollin. *15.10.1868. Emigrerade i Mars 1886 till Amerika. Bosatt i Minneapolis, Minnesota. Kontorist vid ett järnvägsbolag. Gift 27.12.1893 med Hilda Maria Persson, dotter af Per Larsson och Christina Eriksson från Östermarks församling i Vermland. Hon emigrerade 1880 till Wright County i Minnesota.

Barn: 155-158.


Barnen till handlande Gustaf Carl Leopold Wollin. (No 99)

   135. Maria Sofia Fredrika Wollin. *3.10.1870 i Ystad, †1882.

   136. Anna Hulda Gustafva Wollin. *10.7.1872. G. 4.11.1899 m. spritbolagsdisponenten --- Nilsson i Simrishamn, som afled 22 Okt. 1901.

   137. Gustaf Fritz Robert Wollin. Apotekare. *23.11.1873. Studentexamen 1893. Dref någon tid medicinska studier samt tjenstgjorde sedan på apotek. Reste till Amerika 1900. Apoteksegare i Boston sedan 1901. G. 1.12.1901 i Boston m. Ella Johansson.

Barn: 159.   138. Axel Carl Paulus Wollin. Ingeniör. *18.6.1875. Inträdesexamen till Tekniska Högskolan 1899, men då plats ej fanns, begaf han sig 1900 till Tekn. Högskolan i Braunschweig samt efter ett års vistande der till Karlsruhe i Boden.


Barnen till kontraktsprosten P. Wollin. (No 100)

   139. Samuel Gustaf Wollin. *16.2.1870 i Karlskrona. Gick några år vid Kritianstads läroverk. Vistades i Amerika 1892-94. Afgångsexamen från Chalmerska Institutets högre afdelning 10.6.1898. Vid Lyckeby gjuteri: ---, ångpannor m.m. 1898-1899. Keillers brobyggnadsafdelning 1899. Motala verkstads ritkontor: Krigsfartyg, sjöångmaskiner och lokomotiv 1899-1903. Vagnfabriken i Södetälje: automobiler 1903. A.B. Lux i Stockholm: gasglödljuslampor, pressverktyg och fixturer 1903-1906. Samtidigt 1905-1906 assistent i konstruktion af maskinelement vid Kgl. Tekniska Högskolan. 1906-1908 vid Svenssons Motorfabrik, Augustendal, Stockholm 2.
   Har samlat större delen af dessa anteckningar. Adress: Bjernum.

   140. Ruth ? Wollin. *15.7.1871 i Karlskrona. Gick vid Åhlinska skolan i Stockholm. Genomgick 1896-1899 Kgl. Högre Lärarinneseminariet i Stockholm. Tjenstgjorde ett år som lärarinna vid samskolan i Lysekil. Har sedan idkat privat lärarinneverksamhet i hemorten, Bjernum, Skåne.

   141. Esias Wollin. *10.1.1873 i Karlskrona, †26 i samma månad.

   142. Ragnar Paulus Wollin. *8.5.1878 i Karlskrona. Kom redan vid ett års ålder med föräldrarna till skånska landsbygden, Bjernum, Norra Åkarps socken, Kristianstads län. Erhöll undervisning i hemmet. Vistades som landtbrukselev på Vestinge i Skåne och Valla i Södermanland samt som mejerielev i Hörby. Efter att med knapp nöd ha räddat lifvet vid ett å Valla --- fruktansvärdt olycksfall (kolorförgiftning) och medan han gick som invalid under ett par års tid, slog han sig på studiet af vinfabrikation. Vistades som stipendiat för Kristianstads läns ---hålls sällskap i Tyskland för att studera vinfabrikation. Startade efter återkomsten 1903 vinfabriken "Önos" i Tollarp (nära Kristianstad) för hvilken han blef disponent och sedermera direktör.
   G. 22.8.1906 m. Olga Lindholm, *12.12.1881 i Kristianstad, dotter af Nils Lindholm och Ida Jönsson.

Barn: 160-161.


Barnen till major Axel Wollin (No 104)

   143. Erik Gunnar Axelsson Wollin. *2.12.1885 i Karlskrona. -Axelsson är dopnamn. -Studentexamen i Stockholm 1907.

   144. Nils Gustaf Axelsson Wollin. *25.3.1892 på Svartsjö.


Barnen till ingeniör Adolf Algott Wollin. (No 123)

   145. John Frithiof Wollin. *5.9.1890.

   146. Ruth Bina Charlotta Wollin. *31.1.1893.


Barnen till No. 127 Gustaf Adolf Wollin.

   147-149. En gosse och två flickor, om hvilka vi inga data kunnat anskaffa. Födda i Stockholm.


Barnen till No. 128 Hjalmar Napoleon Wollin.

   150-152. Tre barn i Australien.


Barnen till No. 130 landtbrukare Carl Richard Wollin.

   153. Hjalmar Erland Wollin. *15(?).8.1897, †11(?).5.s.å.

   154. Alfhild Eugenia Wollin. *3.11.1898.


Barnen till No. 132 järnvägsbokhållare Ernst Fritioff Wollin i Minneapolis.

   155. Edith Lillian Wollin. *29.10.1894.

   156. Rose Cherstin Wollin. 31.3.1896.

   157. Lars Willard Wollin. *10.12.1897.

   158. Fredrika Maria Wollin. *20.1.1899.


Barn af No. 137 apotekare Fritz Gustaf Robert Wollin i Minneapolis.

   159. Elsa Wollin. *28.11.1902 i Boston.


Barn af No. 142 vinfabriksdisponenten Ragnar Paulus Wollin.

   160. Paul Dettmer Wollin. *9.12.1906 i Tollarp.

   161. Ida Runa Sofia Wollin. *5.1.08, †29.2.08.

En slägt i betydelsen af en grupp personer med samma namn, härstammande från samma stampar, utgör icke numera någon social enhet. Slägtbegreppet är dock en nödvändig statistisk enhet. Så har utgifvarne betraktat saken. Vi ha drifvits af ett vetenskapligt intresse och önskan att för framtiden tillförsäkra namnet åt de rätte innehafvarne. De dokument, hvarpå sådana arbeten grundas, ha i nutidens rörliga lif ringa varaktighet, och man måste derför systematisera, medan material ännu finnes.
   Slägten sönderfaller i två grenar: Skånska grenen och Karlskronagrenen. Hela antalet medlemmar, de 42 fruarne oberäknade, uppgår till 161. Andra generationen räknade 6 personer; tredje 24; fjerde 53; femte 48; sjette 26; sjunde räknade 3 personer.
   År 1900 voro så vidt vi veta, följande 59 personer i lifvet: Nr. 52, 61, 66, 69, 70, 71, 84, 85, 86, 94, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152.
   Redan omkring 1853 gjorde numera kontraktsprosten P. Wollin första början till dessa anteckningar. På 1870-talet gaf arfstvisten efter Maria Christina Wollin (No 31) anledning till samlandet af skånska grenens genealogiska data. I slutet af 1890-talet samlades åtskilligt af numera disponenten Ragnar Wollin. Men hufvuddelen av arbetet har utförts av undertecknad, mest i slutet av 1890-talet. År 1898 påträffade jag papperen angående Karlskronagrenen hos fru F. Sjöbohm i Lyckeby.
   Efter att i 10 år ha låtit arbetet ligga nere, fullbordade jag det i december 1908. -Dock fattas ännu många uppgifter. -Efter 1900 ha endast undantagsvis ändringar införts.

Bjernum nyårsdagen 1909
Samuel Wollin

Snabbval person 1-20
1. Magnus Wollin (1698-1770) 11. Christian Adolf Wollin (1776-1822)
2. Christian Wollin (1731-1796) 12. Gustaf Wollin (1780-1855)
3. Catharina Wollin (1732-1791) 13. Magnus Wollin (1762-1762)
4. Petter Wollin (1733-1734) 14. Axel Wollin (1763-1838)
5. Lars Wollin (1734-1818) 15. Sara Maria Wollin (1764-1831)
6. Petter Wollin (1736-1791) 16. Magnus Wollin (1766-1842)
7. Elsa Maria Wollin (1737-1739) 17. Martha Christina Wollin (1767-1767)
8. Jonas Wollin (1765-1813) 18. Sophie Charlotte Wollin (1768-1792)
9. Elsa Maria Wollin (1768-) 19. Lars Fredrik Wollin (1769-1794)
10. Carl Magnus Wollin (1771-1841) 20. Christian Wollin (1771-1853)


Snabbval person 21-40
21. Carl Gustaf Wollin (1773-1775) 31. Maria Christina Wollin (1781-1871)
22. Petter Wollin (1774-1808) 32. Anna Magdalena Wollin (1795-1883)
23. Sophie Charlotte Wollin (1776-1856) 33. Maria Charlotta Wollin (1797-1830)
24. Gustafva Magdalena Wollin (1777-1863) 34. Sofia Margaretha Wollin (1798-1875)
25. Carl Jacob Wollin (1778-1853) 35. Ulrika (Ulla) Wollin (1799-1877)
26. Johan Eric Wollin (1779-1831) 36. Dorothea Lovisa Wollin (1801-1889)
27. en gosse (1781-1781) 37. Christian Wollin (1802-1870)
28. Fredrika Classina Wollin (1782-1862) 38. Anders Wollin (1804(1805)-1880)
29. Gustaf Adolf Wollin (1783-1857(59)) 39. Fredrik Wollin (1805-)
30. Carl Petter Wollin (1780-1837) 40. Carl Fredrik Wollin (1797-1839)


Snabbval person 41-60
41. Christian Wollin (1799-1820) 51. Christian Wollin (1828-1900)
42. Ingri Marie Wollin (1801-1817) 52. Gustaf Wilhelm Wollin (1832-)
43. Gustaf Adolf Wollin (1803-1878) 53. Karin Wollin (1799-1829)
44. Robert Wollin (1806-1877) 54. Amalia Wollin (1801-1846)
45. Kristian Johan Erik Wollin (1821-1902) 55. Ida Elisabeth Johanna Wollin (1803-1878)
46. Christian Fredrik Wollin (1802-) 56. Lovisa Gustafva Wollin (1805-1807)
47. Anders Wollin (1803-) 57. Lars Rudolf Wollin (1806-1837)
48. Albrekt Wollin (1821-1859) 58. Johan Adolf Wollin (1808-)
49. Mathilda Wollin (-) 59. Carl August Wollin (1810-1834)
50. Marie Wollin (1825-1907) 60. Lars Axel Georg Wollin (1814-1868)


Snabbval person 61-80
61. Fredrique Elise Wollin (1817-) 71. Klas Otto Wollin (1828-)
62. Henriette Wollin (1819-) 72. Sofia Fredrika Adolfina Wollin (1815-1881)
63. Augusta Wollin (1822-) 73. Emelie Augusta Wollin (1817-1855)
64. Alfrida Wollin (1824-1876) 74. Lovisa Johanna Wollin (1818-1892)
65. Otto Edvard Wollin (1826-1880) 75. Carl Johan Wollin (1820-1866)
66. Hjalmar Theodor Wollin (1829-) 76. Gustaf Alfred Wollin (1821-1875)
67. Fredrik Jacob Wollin (1821-1857) 77. Jenny Clasina Wollin (1822-1829)
68. Ulrika Fredrika Wollin (1823-1855) 78. Julie Aurore Wollin (1823-1898)
69. Christina Charlotta Wollin (1825-) 79. Hjalmar Napoleon Wollin (1825-1829)
70. Gustafva Sofia Wollin (1832-) 80. Henriette Leontine Hermione Wollin (1826-1829)


Snabbval person 81-100
81. Caroline Charlotte Josephine Wollin (1828-1829) 91. Anders Peter Wollin (1831-)
82. Hilda Amalia Napoleanna Wollin (1830-1858) 92. Sofia Wilhelmina Wollin (1833-)
83. Clara Eugenia Napoleanna Wollin (1831-1832) 93. Andriette Charlotta Wollin (1835-)
84. Clara Virginia Napoleanna Wollin (1833-) 94. Anders Wilhelm Wollin (1840-)
85. Ida Wollin (1843-) 95. Mathilda Charlotta Wollin (1842-)
86. Frans Oskar Christian Wollin (1846-) 96. Olof Fredrik Wollin (1843-)
87. Alfrida Wollin (1848-1855) 97. Thekla Sofia Wollin (1845-)
88. Louise Wollin (1851-1855) 98. Johan Herman Wollin (1848-)
89. Gertrud Maria Lovisa Wollin (1830-1863) 99. Gustaf Carl Leopold Wollin (1836-1907)
90. Johanna Margaretha Wollin (1831-1862) 100. Paulus Johan Christian Wollin (1838-)


Snabbval person 101-120
101. Maria Christina Augusta Wollin (1840-1887) 111. Anna Gustafva Wollin (1859-1903)
102. Hedvig Ingeborg Elise Wollin (1842-) 112. August Wollin (1861-1882)
103. Selma Carolina Lovisa Wollin (1845) 113. Mathilda Eugenia Wollin (1863-)
104. Axel Wilhelm Hjalmar Waldemar Wollin (1847-) 114. Ida Josephina Wollin (1866-)
105. Therése Augusta Wollin (1841-) 115. Hulda Wollin (1870-1889)
106. Hilda Christina Wollin (1843-) 116. Emma Charlotta Wollin (1870-)
107. Alma Wilhelmina Oskaria Wollin (1845-1907) 117. Adolf Wollin (1875-)
108. Elsa Mathilda Wollin (1831-) 118. Arvid Theodor Wollin (1877-)
109. Maria Wollin (1832-) 119. Ivar Wollin (1879-)
110. Alfred Wollin (1858-1884) 120. Einar Wollin (1864-1897)


Snabbval person 121-140
121. Gerda Wollin (1870-) 131. Hilda Johanna Wollin (1866-)
122. Thekla Adéle Wollin (1853-1853) 132. Ernst Fritioff (Fred) Wollin (1868-)
123. Adolf Algot Wollin (1854-) 133.
124. Tekla Adolfina Wollin (1857-) 134.
125. Olga Helène Wollin (1860-) 135. Maria Sofia Fredrika Wollin (1870-1882)
126. Thorborg Louise Wollin (1865-) 136. Anna Hulda Gustafva Wollin (1872-)
127. Gustaf Adolf Wollin (1852-) 137. Gustaf Fritz Robert Wollin (1873-)
128. Hjalmar Napoleon Wollin (1856-) 138. Axel Carl Paulus Wollin (1875-)
129. Kerstin Amanda Wollin (1861-) 139. Samuel Gustaf Wollin (1870-)
130. Carl Richard Wollin (1863-) 140. Ruth --- Wollin (1871-)


Snabbval person 141-161
141. Esias Wollin (1873-1873) 151.
142. Ragnar Paulus Wollin (1878-) 152.
143. Erik Gunnar Axelsson Wollin (1885-) 153. Hjalmar Erland Wollin (1897-1897)
144. Nils Gustaf Axelsson Wollin (1892-) 154. Alfhild Eugenia Wollin (1898-)
145. John Frithiof Wollin (1890-) 155. Edith Lillian Wollin (1894-)
146. Ruth Bina Charlotta Wollin (1893-) 156. Rose Cherstin Wollin (1896-)
147. 157. Lars Willard Wollin (1897-)
148. 158. Fredrika Maria Wollin (1899-)
149. 159. Elsa Wollin (1902-)
150. 160. Paul Dettmer Wollin (1906-)
161. Ida Runa Sofia Wollin (1908-1908)
R.S.O. = Riddare av Svärdsorden.
R.W.O. = Riddare av Vasaorden.
R.N.O. = Riddare av Kungliga Nordstjärneorden.
L.N.O. = Ledamot av Kungliga Nordstjärneorden.

Back


BACKCopyright © Bertil Grenander.